دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی مهاجری ازاد، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی و احکام مهمان داری "ضیافت "

مهمان‌نوازی در فرهنگ فارسی به تلاش میزبان برای تأمین راحت مهمان اطلاق می‌گردد. مهمان‌نوازی از نظر لغوی به معنای ابراز لطف عملی، تفقد و پذیرایی از مهمان است. یکی از رسوم زیبای فرهنگ ما مهمانی دادن و میهمان شدن است در خیلی از کشورهای دنیا سردی، رفتار خشک و بی‌روح و زندگی ماشینی را می‌توان به وضوح دید ولی در ایران در دورترین روستاها خونگرمی و مهمان نوازی مردمان زبانزد همگان است. مهمان نوازی در فرهنگ اسلام پذیرایی از مهمان باعث ایجاد انس و آشنایی بیشتر، شرکت دادن دیگران در ثروت خود، احترام و بزرگداشت مردم و گذشت مالی است و اقوامی که بهره بیشتری از این سجیه اخلاقی دارند همواره به آن مباهات و افتخار می‌کنند. مهمان‌داری و به مهمانی‌رفتن در اسلام جزء مکارم اخلاق و از امور پسندیده‌ای است که بر آن تأکید فراوانی شده و فضایل ارزشمندی را درباره‌اش برشمرده‌اند تا در سایه? این فضایل، افراد جامعه? انسانی را به ارتباط و معاشرت با یکدیگر تشویق نمایند. اهمّیت این امر از آن جهت است که انسان‌ها از حال یکدیگر مطّلع شده و الفت و دوستی و کمک بین آن‌ها افزایش یابد. مهمان نوازی از سجایای برجسته اخلاقی است، ملت‌هایی که سهم بیشتری از این سجیه اخلاقی دارند با آن مباهات و افتخار می‌کنند.

کلیدواژه‌ها: آداب میهمانداری، دین مبین اسلام، فقه و اصول فقهی، میهمان نوازی.

M.A. Thesis:

investigating jurisdictional foundations of hospitality and associated provisions

Hospitality in Persian culture, by definition, signifies the hosts' attempts to provide facilities for the guest. Semantically, it implies purposeful kindness and honoring the guest. One of the nice rituals in our culture is giving ceremonies and entertaining guests. In many others countries, ignorance of such values are current and a lifeless behavior and an apathetic mannerism is observed. This warm behavior on the part of Iranian people is detected even in the most far away districts among villagers. Hospitality in Islam creates fondness among people, munificence, respect, honoring people and monetary clemency. Those who are more endowed with such moral values are more proud. In Islam, hospitality is highly valued and is considered a virtue upon which clergymen focus on. To their view, people will have more bonds through such relationships. In this way, people get acquainted with one another's' affairs and this creates a favorable situation for friendship and contribution among those involved. Hospitality is among highly magnificent moral issues. Those who are more endowed with it are more pleased.

Keywords: hospitality rituals, Islam, Jurisprudence principles, hospitality