دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه احمدزاده، ۱۳۹۴

ارتباط بین ویژگی های حسابداری و ویژگی های حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام

چکیده از دیدگاه اطلاعاتی، انعکاس منابع ریسک در بیانیه های حسابداری یک ضرورت می باشد. با این حال، عدم تقارن اطلاعاتی منجر به کاهش گردش اطلاعات در نزد استفاده کنندگان صورت های مالی می شود که این امر در نهایت با افشای اجباری اخبار به سقوط قیمت سهام می ا نجامد. پژوهش حاضر به بررسی شماری از ویژگی های حسابداری و حسابرسی پرداخته و به نقش تأثیر گذار آن ها در پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام توجه ویژه ای خواهد داشت. ویژگی های حسابداری شامل محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیر شرطی و هم چنین ویژگی های حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، نوع گزارش حسابرسی است که می خواهیم اثر این متغیرها را بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله (از سال 1388 الی 1392) مورد بررسی قرار دهیم. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکارانش(2009) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام وجود دارد و هم چنین اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارند. در مجموع باید گفت که نتایج نشان می دهد گروه های تحقیقاتی لازم است تا دستاورد های جدیدی از تأثیر دو نوع محافظه کاری را فراهم کرده و آنها را در پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام به کاربرده و به ویژه بر تأثیر چشم گیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام تأکید بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: محافظه کاری شرطی- محافظه کاری غیر شرطی- اندازه مؤسسه حسابرسی - نوع گزارش حسابرسی.

M.A. Thesis:

The relationship between accounting attributes and auditing attributes on crash risk of stock prices

Abstract From an information perspective, sources of risk should be reflected in accounting fundamentals. However, asymmetry in disclosure generated from a decrease in information flow to users of financial statements may lead to a stock price crash when the news is eventually disclosed.The present study examines the impact of a number of accounting and auditing attributes that have been found to improve reporting efficiency on the prediction of stock price crash risk.Some features, such as conservative accounting conditional, unconditional conservatism as well as some features such as audit insititute audit, the audit report on the risk of falling stock prices of listed companies in Tehran Stock Exchange for a period of 6 years (from 1388to1392) has been discussed. To measure risk falling stock price model Hutton et al (9003) have been used. The results show that there is a negative relationship between conservatism and conditional and unconditional conservatism on stock price crash risk. Also, audit firm size and type of audit report on stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange have a negative impact. Taken together, the results imply that researchers should disentangle the effects of the two forms of conservatism when assessing the likelihood of a future stock price crash and that the beneficial role of conservatism in reducing stock-crash risk should be not overlooked.

Keywords: conditional conservatism- unconditional conservatism- Audit insititute size- type of Audit report