دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه قلیچ، ۱۳۹۴

شناسایی و تشخیص باکتریهای عامل ایجاد عفونت مجاری ادراری در زنان باردار

عفونت مجاری ادراری در زنان بارداری بسیار اتفاق می افتد. همه ساله 11 درصد زنان گزارش ابتلا به عفونت ادراری را داده اند و بیش از نیمی از تمامی زنان حداقل یک بار این عفونت را در زندگی خود تجربه کرده اند. بیش تر عفونت های مجاری ادراری تحتانی غیرپیچیده هستند – به این معنا که دارای نشانه ها و علائم عفونت مجاری ادراری فوقانی و یا آلودگی پیچیده نمی باشند. اشریشیا کلای معمول ترین عامل عفونت زایی است که از زنان باردار جدا شده است. در صورتی که عفونت مجاری اداری به پلی نفریت تبدیل شود می تواند موجب بیماری و خطر مرگ برای مادر وجنین گردد. باکتریوری بدون نشانه می تواند منجر به سیستیت یا پلی نفریت گردد. بنابراین تمام زنان باردار باید به طور منظم از نظر باکتریوری تحت درمان قرار بگیرند. با این وجود به خصوص در صورت فعالیت جنسی بالا، بارداری، سنگ کلیه و یا دیابت، سیستیت نشان دار و پلی نفریت اتفاق می افتد و نیاز به درمان آنتی بیوتیکی است. درمان آنتی بیوتیکی مناسب، با کاهش زایمان پیش ازموعد یا وزن پایین هنگام تولد متناسب است. بنابراین شناسایی دقیق عامل عفونت ادراری ضروری است. با انجام آزمایشات اختصاصی و افتراقی، رنگ آمیزی گرم، الکتروفورز و PCR، عوامل عفونت زا در 28 نمونه ادراری از 32 زنان باردار شناسایی شد. بر اساس تست های اولیه، می توان اعلام کرد که اشریشیا کلای با فراوانی 35% عامل عمده عفونت ادراری در زنان باردار است که با تکیه بر نتایج حاصل از PCR سویه ای از نوع O157:H7 بوده که مولد شیگاتوکسین stx1A نمی¬باشد اما قابلیت تولید شیگاتوکسین stx2A را دارد. پس از E. coli، انتروباکتر با فراوانی 21%، باکتری های گرم مثبت با فراوانی 17%، پروتئوس با فراوانی 14% و در نهایت کلبسیلا با فراوانی 3% مسئول بروز عفونت باکتریایی در زنان باردار می باشند.

کلیدواژه‌ها: عفونت مجاری ادراری، زنان باردار، PCR ، O157:H7

M.A. Thesis:

Recognition and characterization of dominant Bacterial agents of Urinary Tract Infections in pregnant women

Urinary tract infections are very common during pregnancy. During any given year, 11 percent of women report having had a urinary tract infection, and more than half of all women have at least one such infection during their lifetime. Most acute lower urinary tract infections (also termed acute bacterial cystitis) are uncomplicated — that is, they are not associated with signs or symptoms of upper urinary tract infection. Escherichia coli is the most common pathogen isolated from pregnant women. Pyelonephritis can cause morbidity and can be life-threatening to both mother and fetus. Asymptomatic bacteriuria can evolve into cystitis or pyelonephritis. So all pregnant women should be routinely screened. However, especially with frequent sexual activity, pregnancy, stone disease, or diabetes, symptomatic cystitis or pyelonephritis develops and antimicrobial therapy is indicated. Antibiotic treatment of asymptomatic bacteriuria is associated with a decrease in the incidence of preterm delivery or low birth weight. The accurate identification of urinary tract infections is essential. With dedicated and differential testing, Gram stain, electrophoresis and PCR, infections were detected in 28 urine samples of 32 pregnant women (87.5%). Based on initial tests, it can be said that E.coli with the frequency of 35%, is the dominant pathogen caused Urinary Tract infections in pregnant women. Based on the result of PCR, O157:H7 is the E. coli strain which involved in infections which is not producing Shiga Toxin 1 (stx1A), but is capable of producing Shiga Toxin 2 (stx2A). After E. coli, Enterobacter with a frequency of 21%, Gram-positive bacteria with frequency of 17%, Proteus with frequency of 14% and Klebsiella with 3% frequency are responsible for bacterial infection in pregnant women.

Keywords: urinary tract infection, Pregnant women, O157:H7, PCR