دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هدی بایسته ترک جوش، ۱۳۹۴

رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت با نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت با نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای مستقل در این پژوهش بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیرهای وابسته نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده می باشند. برای گردآوری داده ها اطلاعات 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش پانل دیتا، مدل تابلویی اثرات تصادفی می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و نسبت کیوتوبین و رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت بدهی های بلند مدت و نسبت کیوتوبین می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده رابطه ی معنادار و مثبت و بین نسبت بدهی های بلند مدت و ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلند مدت، نسبت کیوتوبین، ارزش افزوده ی اقتصادی تعدیل شده

M.A. Thesis:

The relationship between short-term and long term debts with Tobin Q ratio and refined economic value added

The aim of this study was to investigate the relationship between short-term and long-term debts with Tobin's Q ratio and refined economic value added of companies listed on the Stock Exchange in Tehran. Independent variables in this study, short-term and long-term debts and dependent variables is Tobin's Q ratio and refined economic value added. Data collection information for 135 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1393 were analyzed.The statistical technique used to test the hypothesis proposed in this research panel data, the random effects model is painting.The results indicate a positive and significant relationship between the proportion of short-term debts and Tobin's Q ratio and have negative and significant relationship between of long-term debts and Tobin's Q ratio.The results showed a positive and significant relationship between of short-term debts ratio and refined economic value added and a negative and significant relationship between of long-term debts ratio and refined economic value added.

Keywords: short-term debts, long-term debts, Tobin's Q ratio, refined economic value added