دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اتیه روزبه، ۱۳۹۵

مقایسه تهیه کلون های پایدار HEK-FIX با S۲-FIX

تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس زیاد نیازمند تهیه کلون های پایدار سلولی می باشد. از طرفی شرایط تهیه کلون های پایدار برای رده های سلولی متفاوت است. لذا در این تحقیق شرایط بهینه تهیه کلون های پایدار تولید کننده فاکتور 9 انعقادی در دو رده سلولی S2 حشره در مقایسه با سلول های پستاندار HEK بررسی گردید. همچنین بیان و فعالیت فاکتور 9 تولیدی در سلول های پایدار این دو رده سلولی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که زمان تهیه کلون پایدار در سلول های S2 بسیار کوتاهتر از سلول های HEK است و همچنین روش استفاده از میتومایسین در تهیه کلون های پایدار آن موثر می باشد

کلیدواژه‌ها: فاکتور9، میتومایسین، pcr

M.A. Thesis:

Comparison in preparation of stable clones HEK-FIX with S2-FIX

Large-scale production of recombinant proteins requires the preparation of stable cell clones. However, preparation of stable clones for different cell lines is different. In this study, optimum conditions for the preparation of stable clones producing clotting factor 9 in two S2 insect cell line mammalian HEK cells was evaluated. In addition, expression and activity of factor 9 from stable cell lines were compared. The results showed that the preparation of stable clones in S2 cells is much shorter than the HEK cells as well as methods of using mitomycin is effective in the preparation of S2 stable clones.

Keywords: pcr-Factor9- mitomaycin-