دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی دزیانیان، ۱۳۹۵

بررسی استنادات قرآنی شیخ اشراق در رسائل فارسی به تفکیک طبیعیات، الهیات و علم النفس

در این نوشتار به بررسی استنادات قرآنی شیخ اشراق در رسائل فارسی به تفکیک طبیعیات، الهیات و علم النفس پرداخته شده است. شیخ اشراق با استنادات قرآنی خود تفکّر عرفانی و فلسفی خود را تأیید و تکمیل کرده است. تفکیک موضوع به این سه مقوله در عین حال که به تحقیق انسجام بخشیده، یک نوع اتّحادی را بین این سه مقوله به ظاهر مستقل از منظر شیخ اشراق نشان می¬دهد. آیات مورد استناد در رسائل فارسی از نظر کمّی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته، به نحوی که مخاطب در می¬یابد، چه آیاتی بیشتر مورد توجه سهروردی بوده، به چه آیاتی مکرّرا استناد داشته، کدامین آیات نقش مؤثرتری در شکل¬دهی نظام معرفتی او داشته از کدامین سوره¬ها بهره برده و تعداد استناد به آیات در هر مقوله و رساله به چه میزان بوده است. در این تحقیق همچنین شرح مختصری از منظر سهروردی بر تمامی آیات مورد استناد به تفکیک، طبیعیات و الهیات و علم النفس ذکر شده که ما را با نگاه تأویلی، رمزی، عرفانی و فلسفی شیخ اشراق به آیات قرآن کریم آشنا می¬گرداند.

کلیدواژه‌ها: استنادات قرآنی، الهیات، تأویل، رمز، شیخ اشراق، طبیعیات، علم النفس، نور.

M.A. Thesis:

Check Quranic citations Sheikh Ishraq in the Persian treatises on physics separation, theology and psychology

This article reviews the Holy Quran Sheikh Ishraq Persian treatises on the separation of physics, theology and psychology are discussed. Sheikh illumination of the Holy Quran mystical and philosophical thinking is approved and completed. The verses in Persian treatises studied in terms of quality and quantity, so that the audience is, what the signs are of most interest to Suhrawardi, what verses have repeatedly cited, signs of a more proactive role in shaping what he had knowledge system from which benefited chapters and verses in each category and how much has been treatise.

Keywords: Holy Quran, theology, interpretation, password, Suhrawardi, physics, psychology, light