دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمرتضی موسوی پور، ۱۳۹۴

بررسی مبانی فقهی و حقوقی ورشکستگی

با توجه به رقابت روز افزون تجار و موسسات مالی و تغییرات سریع محیطی ، زمینه بروز ورشکستگی هر لحظه میتواند شکل گیرد و این مسئله میتواند باعث عقب گرد یک نظام اقتصادی وسرمایه گذاری شود. پیش بینی ورشکستگی با ارائه ی هشدار های لازم و وضع قوانین مربوطه میتواند باعث شود تا تجار و شرکت ها هوشیار بوده و به اقدام های مناسب دست بزنند. بنابراین ورشکستگی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت ها و کسب و کارها در نظام اقتصادی و همچنین مسایل فقهی یک کشور می باشد. از این رو هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی مربوط به ورشکستگی می باشد تا این مساله مهم و ویژه را هم در زمینه فقه و هم در زمینه حقوق به بررسی گذاشته و با ایراد نتایج از این مطالعات بتوانیم چندی بیشتر با مفهوم ورشکستگی و قوانین فقهی و حقوقی مربوط به این مهم دست یابیم. امید است از مطالعه این پژوهش بتوان نهایت استفاده را بُرد.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، اعسار،افلاس،معسر،مفلس، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، ورشکستگی مالی.

M.A. Thesis:

review the basics of juridical and legal bankruptcy

Abstract Due to increasing competition and rapidly changing environment, trade and financial institutions, the field of bankruptcy can be formed at any moment and it could be investment rollback an economic system. Bankruptcy prediction by providing the necessary warning and the relevant legislation may cause traders and companies vigilant and to take appropriate action. So bankruptcy is one of the most important challenges facing companies and businesses in the economic system as well as legal issues of a country.bankruptcy and legal rules and jurisprudence relating to achieve this. It is hoped that this research study can be fully utilized.

Keywords: Bankruptcy, insolvency, bankruptcy, insolvent, Mfls, religious foundations, legal issue,