دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نادیا رجب زاده حصار، ۱۳۹۴

تشخیص همزمان عفونت ها ی باکتریایی در ماهی قزل الا با تکنیک multiplex pcr

شناسایی سریع و دقیق عوامل پاتوژن باکتریایی ماهی قزل آلا از اهمیت خاصی برخوردار است و بدین منظورروش multiplex-pcrبرای شناسایی همزمان عفونت های باکتریایی ناشی از باکتری یرسینیا راکری ،استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه از ماهیان آلوده مزارع پرورش ماهی قزل الال بهینه سازی شد. پژوهش حاضر بصورت مطالعه توصیفی مقطعی به مدت 6 ماه در طی فصول تابستان و پاییز سال 1394در 16 مزارعه پرورش ماهی قزل الا رنگین کمان شهرستانهای مختلف استان خراسان شمالی انجام گرفت.ابتدا توسط کشت و رنگ آمیزی گِرم تشخیص اولیه صورت گرفت و سپس برای تشخیص نهایی ازواکنش multiplex-pcrاستفاده شد.برای تایید حساسیت این روش مولکولی با استفاده از پرایمر های اختصاصی ،واکنشsinglepcrبرای هر کدام از این باکتری ها نیز راه اندازی گردید.از بین 16 مزرعه ،8 مزرعه الوده به یرسینیا راکری ،3 مزرعه آلودگی توام با باکتریهای استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه و2 مزرعه الوده به باکتری لاکتوکوکوس گارویه را نشان دادند.در 3 مزرعه دیگر نیز هیچ نوع باکتری جداسازی نگردید.طبق نتایج مطالعه حاظر باکتری شایع مزارع پرورش ماهی قزلآلا در استان خراسان شمالی باکتری یرسینیا راکری است و نیز عامل اصلی بیماری استرپتوکوکوزیس در این استان نیز باکتری لاکتوکوکوس گارویه می باشد.

کلیدواژه‌ها: یرسینیا راکری،استرپتوکوکوس اینایی،لاکتوکوکوس گارویه ،وmultiplex-pcr

M.A. Thesis:

Multiplex PCR assay for simltaneous detection of Bacterial PathogensRainbow trout

Rapid and accurate identification of bacterial pathogens in trout is very important. So, Multiplex-PCR assay was developed for Simultaneous detection of bacterial infections in rainbow trout farms. In this research, Cross-sectional study was carried out during the summer and autumn of 2014 in 16 farms rainbow trout of different city in North Khorasan province in Iran. The initial diagnosis was made by culture and gram staining and then the results were approved by Multiplex- PCR. To confirm the sensitivity of Multiplex- PCR, Single PCR for each of these bacteria was also evaluated. With molecular methods, 8 farms are infected with Yersinia Ruckeri, 3 Farms Simultaneous infection with Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae and 2 farms are infected with Lactococcus garvieae. In 3 other farms bacterial pathogens were not detected. This study showed that Yersinia ruckeri as common bacteria in rainbow trout farms and also the main cause of Streptococcosis in North Khorasan province is Lactococcus garvieae

Keywords: Yersinia Ruckeri, Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae, Multiplex-PCR