دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: آذر کاشکی، ۱۳۹۴

بررسی موارد حبس موبد وغیر موبد در فقه شیعه

حبس مقوله ای است که با جرم و بزه و انحراف (از قوانین و عرفیات و اخلاقیات) در جامعه مرتبط می باشد. در طول تاریخ انسان همواره کسانی بوده اند که برخلاف قوانین و مقررات جامعه حرکت کرده اند و سیستم های حکومتی جوامع نیز برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از قوانین و اخلاقیات آن مجازات هایی را برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، زندان یکی از این راهها و ابزارها که از یک طرف برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد مجرم به زندگی عادی در جامعه است. دیدگاههای مختلفی در مورد حبس موبد و حبس غیر موبد برای مجرمان وجود دارند که برخی بر تایید این شیوه برای تادیب مجرمان صحه می گذارند برخی هم معتقدند که حبس نه تنها باعث تادیب و کاهش جرم نمی شود بلکه باعث می شود که افراد زندانی در کنش متقابل با سایر زندانیان به روش های جدید ارتکاب جرم دست پیدا کنند و همینطور اینکه فضای زندان بر ارتکاب مجدد جرم به هنگام آزادی تاثیر زیادی دارد. به طور خلاصه می توان گفت حبس بخش مهمی از مجازات های در نظر گرفته شده برای جرایم مختلف را تشکیل می دهد، که پرداختن به آن از حیث حقوقی ضروری به نظر می رسد. دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی که همه مسایل فردی و اجتماعی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است، فقط به صورت آرمانی جامعه نپرداخته است، لذا دین اسلام با توجه به واقعیت های زندگی بشر و جایز الخطا بودن انسان راهکارها و ابزارهایی برای هدایت انسانها و تادیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر و جامعه صدمه می رسانند، در نظر گرفته است. مجازات حبس که در دین اسلام و توسط حکومت ها و خلفا به عنوان ابزار مجازات( تنبیه و یا درمان و اصلاح ) در نظر گرفته شده است، در بین مداهب مختلف اسلامی، چه شیعه و چه مداهب مختلف اهل سنت به آن پرداخته شده است. این پژوهش هم در واقع در پی بررسی موارد حبس موبد و غیر موبد در فقه شیعه است .

کلیدواژه‌ها: حبس موبد، حبس غیر موبد، فقه شیعه

M.A. Thesis:

survey cases of life imprisonment and life prisoner in jurisprudence -shiah

Abstract(include summary, goals, executive ways and results): Imprisonment is an issue of crime and deviance (and customary laws and ethics) is in society.One of the ways and means that on the one hand and on the other to return to the punishment of persons guilty of normal life in society.new methods of crime to achieve with other prisoners and prison space, as well as the re-offending on release affect. In summary, the major part of the punishment of imprisonment is intended to constitute various offenses, which it seems necessary legal terms. Islam as the most perfect divine religion which all personal and social problems of human life is considered, it is paid only for the ideal society, the religion of Islam with regard to the realities of human life and human fallible tools and strategies to guide Humans and discipline those who practice other people's lives and society to damage the heart, is considered. Imprisonment by government and caliph in Islam and as a punishment (punishment or treatment and correction) is intended, among different Islamic Mdahb, whether Shiite or Sunni Mdahb it has been different. This study is also to investigate the prison chaplain and priest in Shiite jurisprudence.

Keywords: prison chaplain, other prison chaplain, Shiite