دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سحر جهان پویا، ۱۳۹۴

بررسی ترانسفکشن بر انتخاب بهترین کلون S۲-f۹ برای بیان در مقیاس زیاد

استفاده از سیستم بیانی حشرات برای تولید پروتئین های نوترکیب رو به افزایش است اما سلول های حشرات بخاطر ناپایداری و لیز سلولی قابلیت تولید فرم پایدار را ندارند. از طرفی کارایی ترانسفکشن و خصوصیات رشد سلولی بر تولید کلون پایدار تاثیرگذار است لذا انتخاب روش مناسب و موثر در ترانسفکشن سلول ها نقش بسزایی در ایجاد کلنی های پایدار دارد. برخی مطالعات با اعمال تغییراتی در سیستم های انتقالی و ترانسفکشن، سلول های پایداری از آنها تولید کرده اند. ما نیز اثر دو روش معمول ترانسفکشن را بر انتخاب بهترین کلون پایدار بررسی کردیم. نتایج نشان داد که میزان بیان در کلون های روش کلسیم فسفات بیشتراز روش لیپوفکشن است و این روش برای تهیه کلون پایدار سلول های حشرات مفیدتر است.

کلیدواژه‌ها: سیستم بیانی، پروتئین نوترکیب، ترانسفکشن، کلون پایدار، لیپوفکشن، کلسیم فسفات

M.A. Thesis:

Transfection identification to select the best clones S۲-f۹ for large-scale expression

Use of insect expression system for the production of recombinant proteins is increasing but due to instability and cell lysis insect cells are not capable of producing a stable form. In the other hand, Transfection efficiency and cell growth characteristics affect on production of stable clones, so choose it an appropriate and effective method for transfection cells of play an important role in creating stable colonies. Some of the changes in expression systems and transfection, have developed insect stable clone. We also work on effect of two usual transfection methods on stable clone preporation. The results showed that the expression is more in clones achived from calcium phosphate method than lipofection method and this method for producing of stable insect cell clones is better.

Keywords: expression system, recombinant, transfection, colonies, lipofection