دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ناهید قاسمی، ۱۳۹۴

تأثیر اهرم مالی، رشد دارایی ها و نسبت قیمت به سود بر بازده دارایی ها

یکی از اهداف اصلی مدیران شرکت¬ها حداکثر نمودن ثروت سهام¬داران در بلندمدت می¬باشد، و سودآوری از جمله اطلاعات بااهمیت در تصمیم¬های اقتصادی به شمار می¬رود. یک از شاخص¬های مهم تعیین¬کننده¬ی سودآوری، بازده دارایی¬ها می¬باشد. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت رابطه¬ی اهرم مالی (نسبت بدهی¬ها)، رشد دارایی¬ها و نسبت قیمت به سود (P/E) با بازده دارایی¬ها انجام گرفت. نمونه¬ی مورد بررسی مشتمل بر 130 شرکت در دامنه¬ی زمانی تحقیق (1392- 1388) بوده است. محقق با بررسی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از آزمون¬های آماری، درصدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که آیا بین اهرم مالی، رشد دارایی¬ها و نسبت قیمت به سود با نرخ بازده دارایی¬ها رابطه¬ای وجود دارد؟ بر اساس نتایج تحقیق و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین اهرم مالی و بازده دارایی¬ها رابطه¬ی منفی معنی¬دار و بین نسبت قیمت به سود و بازده دارایی¬ها رابطه¬ی مثبت معنی¬داری وجود دارد؛ همچنین بین رشد دارایی¬ها با بازده دارایی¬ها رابطه¬ی معنی¬داری وجود ندارد. نتایج آزمون فرضیه¬ی چهارم نیز بیان¬گر وجود رابطه¬ی منفی معنی¬دار بین اهرم مالی و نسبت قیمت به سود با بازده دارایی¬ها و عدم-وجود رابطه¬ی معنی¬دار بین رشد دارایی¬ها و بازده دارایی¬ها می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: ساختار سرمایه، اهرم مالی، رشد دارایی‌ها، نسبت قیمت به سود، بازده دارایی‌ها، اندازه‌ی شرکت، نسبت ارزش

M.A. Thesis:

The effect of financial leverage٫ assets growth٫ and price to earnings on return of assets

One of the main objectives of corporate management is to maximize shareholder wealth over the long term, and the profitability of such information is important in economic decisions. Return on assets is one of the most important criteria determine the profitability. This study investigates the impact of financial leverage (debt ratio), asset growth and price to earnings ratio on return in assets in the Tehran Stock Exchange (TSE). It utilizes accounting information for a sample of ??? listed Iranian firms for the period ???? through ????. Doing statistical tests, the author searches an answer to this Examination that is any relationship between financial leverage, asset growth and price to earnings ratio and the return in Assets? According to these investigates and statistical tests, there is a significant negative relationship between financial leverage and the return on assets and there is a significant Positive relationship between price to earnings ratio. Also, there is not a relationship between assets growth with return on assets. The fourth hypothesis test results also show that there is a significant negative relationship between financial leverage and the price to earnings ratio with return on assets and the absence of a significant relationship between assets growth and return on assets. .

Keywords: capital structure, financial leverage, asset growth, price to earnings ratio, return on assets, Firm