دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت جوینی، ۱۳۹۶

ارتباط بین جریانات نقدی آزاد و مدیریت سود با توجه به نقش مالکیت و حاکمیت

یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس است. بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه‌های اندک مردم و تأمین مالی شرکت‌ها فراهم می‌آورد. ازآنجاکه این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه‌ی ملی نقش سازنده‌ای دارند، بنابراین مطلوبیت آن‌ها در جهت توسعه‌ی اقتصادی جامعه خواهد بود. مهم‌ترین عاملی که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری دارد جریان نقدی آزاد و مدیریت سود مربوط به شرکت‌هاست. بنابراین به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با توجه به نقش مالکیت و حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده‌های تابلویی طی دوره ی 1394-1388 پرداخته و نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بین اندازه‌ی هیئت‌مدیره با توجه به وجود جریان نقدی آزاد و مدیریت سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان تملک نهادی با توجه به وجود جریان نقدی آزاد و مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.بنابراین با گسترش مطالعه‌ها در حوزه¬ی مدیریت سود، فعالان بورس، اعضای هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌ها، سهام‌داران، شرکت‌های حسابرسی، پژوهش گران و غیره با مباحث میزان سود بیشتر آشنا شده تا نقش مهمی در زمینه ی افزایش ارزش سهام شرکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: جریان نقدی آزاد، مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و نقش مالکیت

M.A. Thesis:

free cash fhow and earnings managament: the moderating role of governance and ownership

One of the ways to invest capital, issuing bonds and shares via the stock market. The stock market provides an important role in attracting small amounts of people and financing companies. Since these markets have a constructive role in allocating resources and national capital, they are therefore desirable for the economic development of society. The most important factor that plays an important role in investing is the free cash flow and profit management of companies. Therefore, the relationship between free cash flow and earnings management with regard to the role of ownership and corporate governance of accepted companies in Tehran Stock Exchange was investigated using panel data method during the period of 1394-1388 And the results of data analysis showed that there is a positive and significant relationship between the size of the board With regard to the free cash flow and earnings management. Also, there is a positive and significant relationship between the amount of institutional ownership with regard to free cash flow and earnings management.Therefore, with the expansion of studies in the field of earnings management, stockholders, members of the company's board of directors, shareholders, auditors, researchers, etc. have become familiar with the issues of higher profits to play an important role in increasing the company's stock value.

Keywords: Free cash flow, profit management, corporate governance and ownership