دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بهناز دولت ابادی، ۱۳۹۴

مقایسه بیان موقت و پایدار فاکتور ۹ نو ترکیب در سلول های CHO

انتقال یا ترانسفکشن، فرآیند معرفی مواد ژنتیکی خارجی در یک سلول یوکاریوتی و یک ابزار مهم برای بسیاری از زیست شناسان است . با توجه به دیدگاه های متفاوت برای استفاده از بیان موقت یا پایدار و وابستگی این فرآیند به نوع سلول ها، لذا مقایسه بیان پایدار و موقت برای انتخاب روش بهینه برای تولید مفید است . در این مطالعه سلول های پستاندار CHO با سازه بیانی حاوی cDNAفاکتور9 به طور موقت ترانسفکت شدند و بیان فاکتور 9 نوترکیب در محیط کشت و لیز سلولی آن ها بررسی شد . هم چنین بیان موقت با بیان فاکتور 9 ترشح شده از سلول های پایدار مقایسه گردید . نتایج نشان داد که میزان تولید کل فاکتور 9 در سلول ها ی پایدار حداکثر 2 برابر نسبت به سلول های موقت می باشد . علاوه بر بیان ، فعالیت انعقادی فاکتور 9 ترشح شده در بیان پایدار 1/8 برابر بیش تر از فعالیت فاکتور 9 به دست آمده از سلول ها در بیان موقت است .

کلیدواژه‌ها: بیان پایدار و موقت - سلول های CHO - فاکتور 9

M.A. Thesis:

Comparison of transient and stable expression of recombinant factor IX in CHO cells

Transfection is introduction of foreign genetic material into eukaryotic cells and is an important tool for many biologists. Because of different sight to the use of transient or stable expression and association to the type of cells, comparison of transient and stable expression to find the optimum method for the production will be useful. In this study, the CHO mammalian cells were transfected with a construct containing cDNA of factor IX and expression of recombinant factor IX in culture media and cell lysis were evaluated. Moreover, amount of recombinant of factor IX in transient and stable cells were compared. The results showed that the total production of factor 9 in stable cells is more up to 2 times compared to transient cells. In addition, the activity of coagulation factor IX secreted by stable cells is 1/8 fold more than the activity of factor IX obtained from transient cell.

Keywords: Stable and transiant expression- CHO cells - Factor IX