دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا حکمتی، ۱۳۹۴

هم بیانی فاکتور نه و آنزیم گاما کربوکسیلاز انسانی در سلول های s۲

برای تولید پروتئین‌های انعقادی نوترکیب از جمله فاکتورIX به دلیل نیاز به تغییرات بعد از ترجمه، سسیتم‌های پستانداران اولین کاندید هستند. اما سیستم بیانی پستانداران با محدودیت‌هایی از جمله سطح پایین تولید پروتئین نوترکیب، آهستگی رشد و ناپایداری آنها و... مواجه اند. با انجام آزمایش و بررسی سیستم بیانی حشرات رده سلولی اشنایدر(S2) مشتق از دروزوفیلا، برای تولید فاکتورIX انسانی نشان داده شد که بیان فاکتورIX در سلول‌های S2 بسیار بیشتر و با محدودیت‌های کمتری نسبت به سیستم بیانی پستانداران است. از آنجایی که فعالیت بیولوژیکی پروتئین فاکتورIX به تغییرات صحیح بعد از ترجمه از جمله گاما‌‌کربوکسیلاسیون متکی است، تاثیر هم بیانی آنزیم گاماکربوکسیلاز انسانی و فاکتورIX در سلول‌های S2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این هم بیانی باعث بهبود فعالیت و افزایش بیان فاکتورIX نوترکیب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: فاکتورIX -گاماکربوکسیلاز-دروزوفیلا

M.A. Thesis:

Co-expression of human factor IX and γ-carboxylase in S۲ cells

Mammalian systems are the first candidate for production of recombinant coagulation proteins like factor IX. But these systems have some disadvantages such as low production, slow growth and instability in long stable conditions. It was shown that expression of human factor IX in insect Schneider cell line (S2) expression system -derived from Drosophila- is very high and has little disadvantages in comparison with mammalian expression systems. Moreover, because factor IX needs gamma carboxylation for biologic activity, hFIX and gama carboxylase co expressed in S2 cell. Results show that co expression cause improvement in activity and increases factor IX expression.

Keywords: factor IX-gama carboxylase- Drosophila