دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بوستان ولیزاده، ۱۳۹۵

تاثیر جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و نسبت های سود آوری

هدف از این پژوهش بررسی تاُثیر جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بر بازده¬ی سهام و نسبت¬های سودآوری است. بدین منظور 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1390 الی 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه¬های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و روش داده¬های تابلویی به شیوه اثرات تصادفی آزمون شده¬اند. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که تأثیر جریان وجه نقد عملیاتی بر بازده¬ی دارایی¬ها، بازده¬ی فروش و بازده¬ی حقوق صاحبان سهام معنادار بوده است و شاخص اقلام تعهدی بر بازده¬ی دارایی¬ها و بازده¬ی فروش اثرگذار می¬باشد. نتایج آزمون فرضیه¬ی اول پژوهش بیان می¬دارد که بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده¬ی سهام رابطه معنی¬داری وجود ندارد. نتایج آزمون فرضیه¬ی دوم پژوهش بیان می¬دارد که بین بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده¬ی دارایی¬ها رابطه معنی¬داری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه¬ی سوم پژوهش بیان می¬دارد که بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده¬ی حقوق صاحبان سهام رابطه معنی¬داری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه¬ی چهارم پژوهش بیان می¬دارد که بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده فروش رابطه معنی¬داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری، بازده‌ی سهام، نسبت‌های سودآوری، بازده‌ی دارایی‌ها، بازده

M.A. Thesis:

Impact on operating cash flows and discretionary accruals on stock return and profitability ratios

The aim of this study was to evaluate the impact of operational cash flow and discretionary accruals on return stock and profitability ratios. For this purpose, 114 companies listed on Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394 were analyzed. hypothesises study using multiple regression and panel data methods have been tested in a way random effects. The results show that the impact of operating cash flow on return assests, return sales and return was significant equity and index accruals on return assests and return the sale affecting respectively. The first hypothesis test results, this paper keeps between discretionary accruals and operating cash flow with stock return There was no significant relationship. The second hypothesis test results, this paper keeps between the discretionary accruals and operating cash flow is a significant relationship with return assests. The third hypothesis test results, this paper keeps between accruals and operating cash flow to equity return there is a significant relationship. The fourth hypothesis test results, this paper keeps between accruals and operating cash flow and return on sales there is a significant relationship.

Keywords: operating cash flow, discretionary accruals, stock return, profitability ratios, return assests, ret