دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سارا کرمی زرندی، ۱۳۹۵

ارتباط محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری شرکت

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل محافظه کاری حسابداری، متغیر وابسته ریسک پذیری شرکت و متغیر کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت و رشد شرکت می باشد. برای گردآوری داده ها، اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1388الی 1393(480سال شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که بین محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری شرکت رابطه ی معکوس و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری شرکت

M.A. Thesis:

The relationship between Accounting conservatism and company risk-taking

The aim of this research is to study the relation between accounting conservatism and firm risk-taking in Tehran Stock Exchange. Accounting conservatism is the independent variable and the dependent variable is firm risk-taking; leverage, firm size and growth are control variables. For data collection, we investigated the information about 80 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2009 to 2013 (480 firm - year).The results show that there is a negative and significant relation between accounting conservatism and firm risk-taking.

Keywords: Keywords: Accounting Conservatism, Firm Risk-taking.