دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه شجاع، ۱۳۹۴

ارتباط بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق بدهی با سیاست تقسیم سود

پژوهش درباره‌ی سیاست تقسیم سود همواره مورد توجه پژوهشگران رشته‌های حسابداری و مالی بوده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده در بازارهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته نیز در زمینه‌ی سیاست تقسیم سود متفاوت می‌باشد. در این تحقیق، ما به دنبال اثبات وجود ارتباط بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق بدهی با سیاست تقسیم سود می‌باشیم؛ و برای رسیدن به این هدف فرضیه‌هایی را تدوین نموده؛ و با استفاده از اطلاعات بدست آورده شده از تعداد 162 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره‌ی زمانی 1388 تا 1393 و روش آماری رگرسیون چند متغیره در سطح معناداری 5 درصد، پی بردیم؛ که رابطه‌ی معناداری بین متغیرهای مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق بدهی با سیاست تقسیم سود وجود دارد؛ و همچنین از بین متغیرهای کنترلی، رابطه‌ی معناداری بین اندازه‌ی شرکت، نسبت کیوتوبین و نسبت نگهداشت وجه نقد با سیاست تقسیم سود ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها: مالکیت مدیریتی، تأمین مالی از طریق بدهی، سیاست تقسیم سود

M.A. Thesis:

The relationship between managerial ownership and debt financing with dividend policy

The research in dividend policy has always been of interest to researchers in the fields of accounting and finance. The results of conducted researches in developed and undeveloped markets are different in the field of dividend policy as well. In this research, we intend to prove the existence of a relationship between managerial ownership and debt financing with dividend policy. To achieve such a goal, we have formulated some assumptions. Using the information obtained from 162 companies among the companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 2014 and multivariate regression statistical method at a significance level of 5%, we found that there is a meaningful relationship between managerial ownership and debt financing with dividend policy. Also, a meaningful relationship was created between firm size, Tobin's Q ratio and cashholding with dividend policy among control variables

Keywords: Managerial ownership, Debt financing, Dividend policy