دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره صابری، ۱۳۹۴

رابطه بین نوسانات سود و سرمایه در گردش ، جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی با پایداری سود

چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات سود و اجزای آن بر پایداری سود است. متغیر وابسته در این تحقیق، پایداری سود و متغیرهای مستقل شامل نوسانات سود، جریان نقد، اقلام تعهدی، سرمایه در گردش و استهلاک می باشند. این تحقیق به دنبال بررسی اثر نوسانات سود بر پایداری سود و همچنین تاثیر اجزای سود بر پایداری سود است. جامعهی آماری تحقیق ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 50 شرکت طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق رابطهی منفی بین نوسانات و پایداری سود را نشان میدهند. همچنین تحقیق حاضر حاکی از وجود رابطهی مثبت بین جریاننقد و پایداری سود و رابطهی منفی بین اقلام تعهدی با پایداری سود میباشد و بین سرمایه در گردش و پایداری سود و نیز استهلاک و پایداری سود نیز رابطه مشخصی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: پایداری سود، نوسانات سود، سرمایه در گردش، اقلام تعهدی، جریان‌های نقد عملیاتی، استهلاک

M.A. Thesis:

The relationship between volatility of earnings and working capital٫ operating cash flow and accruals and persistence income

ABSTRACT The Sobject Of This Reserch is about The relationship between volatility of earnings and working capital, operating cash flow and accruals and persistence income . independent change in this research is persistence income and dependent changes in this research are of earnings and working capital, operating cash flow and accruals . This study is executed in five-year priod 88 to 92.process of study is of the library and after the event that models have been estimated and hypothesis tests with use correlation test include correlation coefficient, and regression analysis of sample and multiple of panal . The results of this reserch indicate a negative relationship between earnings persistence and earnings volatility .also this reserch indicate indicate a negative relationship between earnings persistence and accruals and indicate a positive relationship between earnings persistence and operating cash flow . this reserch too indicate there is no positive relationship between working capital and depreciation with persistence income .

Keywords: persistence income, volatility of earnings , working capital , operating cash flow , accruals, ,