دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه کمالی، ۱۳۹۴

تأثیر معیارهای حاکمیت شرکتی برمتوسط چرخه معاملاتی سهام ، نسبت نقدینگی و معیارآمیهود بعنوان شاخص های نقدشوندگی سهام

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین «معیارهای حاکمیت شرکتی» و «شاخص های نقدشوندگی سهام» در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این راستا، متوسط چرخه ی معاملاتی سهام، نسبت نقدینگی و معیار آمیهود به عنوان «متغیرهای وابسته» و از طرف دیگر استقلال اعضاء، دوگانگی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، درصد مالکیت مدیریتی، کمیته‌ی حسابرسی و سازمان حسابرسی به عنوان «متغیرهای مستقل» در نظر گرفته شده‌اند. ضمناً اندازه ی شرکت، اهرم مالی، دارایی های وثیقه‌ای، نوسان بازده سهام، عمر شرکت و قیمت سهام به عنوان متغیرهای کنترلی هستند. نمونه ی پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خلال سال‌های 1388 تا 1392می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون و F لیمر استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از وجود ارتباط معناداری بین معیارهای حاکمیت شرکتی (استقلال اعضاء، دوگانگی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، درصد مالکیت مدیریتی، کمیته‌ی حسابرسی و سازمان حسابرسی) با دو متغیر متوسط چرخه ی معاملاتی سهام و معیار آمیهود است. هم چنین در بین معیارهای حاکمیت شرکتی، دوگانگی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل با نسبت نقدینگی ارتباط معناداری ندارند؛ در حالی که متغیرهای مستقل استقلال اعضاء، درصد مالکیت مدیریتی، کمیته‌ی حسابرسی و سازمان حسابرسی با نسبت نقدینگی رابطه ی معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی سهام، متوسط چرخه ی معاملاتی سهام، نسبت نقدینگی، معیار آمیهود.

M.A. Thesis:

The Effect of Corporate Governance Standards on Turnover٫ Liquidity Ratio and Amihud Estimate (ILLIQ) as Stock Liquidity Indicators

This study investigated the relationship between "Corporate Governance Index" and "Stock Liquidity Index" in the Tehran Stock Exchange has taken place. Assumptions Effect Of Corporate Governance Standards With The Liquidity Index is tested. In this study, The Turnover, Liquidity Ratio and Amihud Estimate as the "dependent variables" and the other side of the Board Independence, Duality CEO, Ownership Management, The Audit Committee and Auditing Organization are as "independent variables". Also in the study of Firm Size, Financial Leverage, Collateral Assets, Return Volatility, Firm Age and Stock Prices were used as a control variables. The data consisted of 72 variables in the Tehran Stock Exchange, during the years 2009 to 2013 respectively. For data analysis and hypothesis testing, regression-based statistical method is used F Limer. The results showed a significant correlation between Corporate Governance Index (Board Independence, Duality CEO, Ownership Management, The Audit Committee and Auditing Organization) with two variables Turnover and Amihud Estimate. As well as the of Corporate Governance Index (Duality CEO) There was no significant correlation with the Liquidity Ratio. While the criteria of sovereignty Board Independence, Ownership Management, The Audit Committee and Auditing Organization and Liquidity Ratio, there is a significant relationship

Keywords: Corporate Governance, Stock Liquidity, Turnover, Liquidity Ratio,The Amihud Estimate