دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیده اسماعیلی خوشمردان، ۱۳۹۴

تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل ، ساختار مالکیت و اثر متقابل آن دو بر مدیریت سود

چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، ساختار مالکیت و اثر متقابل آن دو بر مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای پاسخ¬گویی به این پرسش نمونه¬ای به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره¬ی زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق متغیر کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار شهرت حسابرس و دوره¬ی تصدی حسابرس و ساختار مالکیت با استفاده از دو معیار مالکیت نهادی و سهامداران عمده اندازه¬گیری شده و مدیریت سود نیز با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، (1995) مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از مدل¬های رگرسیون در سطح معناداری 95 درصد استفاده شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که رابطه¬ی معنادار و معکوسی بین شهرت حسابرس، دوره¬ی تصدی، مالکیت نهادی و سهامداران عمده با مدیریت سود وجود دارد و این بدان معنا است که با افزایش کیفیت حسابرسی و دوره¬ی تصدی و درصد بالای مالکیت نهادی و وجود سهامداران عمده با درصد مالکیت بالای 50 درصد، امکان کنترل مؤثر¬تر و کارآمد¬تری بر فعالیت¬های مدیران توسط سهامدارن اعمال می¬شود که این عاملی در جهت کاهش میزان مدیریت سود می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت حسابرسی، ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، سهامدار

M.A. Thesis:

Impact of external audit quality , ownership structure and their interactiion on earnings management.

Abstrac The main object of this research is review the effect of quality of auditing, ownership structure and the interaction between the two on earnings management in the companies admitted into Stocks Exchange of Tehran. In order to respond this questions,it was studied 60 companies during the years 2009-2013. In this research audit quality variable period of tenure and ownership structure measured using two standard institutional ownership and major shareholders , The earnings management was evaluated with Johns model (1995). In order to test the research hypotheses, the regression models at a significant level of 95% were used.research finding sho that significant inverse relationship between the reputation of auditor’s period of tenure, institutional ownership and major shareholders with earnings management. This means that by increasing the period of tenure and audit quality the high percentage of institutional ownership and major shareholders with 50 percent ownership percentage to control the activities of managers by shareholders and actions that placed this factor in order to reduce the rate of interest is the management.

Keywords: Key words: earnings management, discretionary accruals, audit quality, ownership structure, institut