دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه نصرابادی، ۱۳۹۴

بررسی مبانی فقهی عبادات کودکان با اهتمام به آثار تربیتی آن

تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات سستی از خود نشان می‌دهند، بی اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه عواملی چون بی‌توجهی و یا عدم تقید والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی، عدم ورزیدگی کودکان در انجام عبادات در کودکی و ناآگاهی آنان از فلسفه و اهمیّت عبادات، در این زمینه نقش دارند. تاکنون نظام آموزشی ما عملاً نتوانسته است این آمادگی را در دانش ‌آموزان برای رفع این مشکل ایجاد کند. برای رفع این مشکل، ضروری است پیش از سن تکلیف، کودکان با اعمال و تکالیف عبادی، فلسفه و فواید اعمال عبادی متناسب با دوره کودکی آشنا شوند. والدین و مربیان به عنوان مسئولان اصلی تربیت، باید زمینه فراگیری و انجام مسائل دینی را برای کودکان فراهم نمایند. و با تبیین و تدوین برنامه های تربیتی مسیر هدایت آن ها را تعیین و از انحراف و کج روی بازدارند و مطالب و مفاهیم دینی و عبادی مورد نیاز و ضروری را به طور ساده و قابل فهم به کودکان آموزش داد و آنان را به انجام اعمال دینی و پای بندی به آن تشویق کرد .

کلیدواژه‌ها: عبادات، کودک، تربیت

M.A. Thesis:

survey of children meditations juridical basics through good offices of cultural effects

Abstract: Religious education of children is of particular importance in the educational system of Islam. Research shows that many older people to worship their show weakness, lack of faith and religious practice, but factors such as parental neglect or lack of adherence to fulfill religious obligations on time, the lack of fitness of children in worship children and their ignorance of the philosophy and the importance of worship, in this context involved. So far, our educational system is not actually prepared to make the students to fix this problem. To solve this problem, it is necessary before the age of homework, children's activities and religious obligations, philosophy and benefits commensurate with the childhood of worship are met. Parents and coaches as responsible for training, must learn and do some religious issues for children provide.

Keywords: worship, children, education, religion