دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی تسبندی، ۱۳۹۴

بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی

باسمه تعالی فرم ب فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترا نام واحد دانشگاهی: سبزوار کد واحد: 127 کد شناسایی پایان‌نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: مجتبی تسبندی شماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان‌نامه: عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه‌ای: « بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی » تاریخ دفاع از پایان‌نامه: تعداد واحد پایان‌نامه: 6 واحد نمره پایان‌نامه دانشجو به عدد: به حروف: چکیده‌ی پایان‌نامه: (چکیده‌ی پایان‌نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی) شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است، یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهى ـ حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد، فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند، بطورکلی، مقررات مربوط به معاملات تجاری، ازجمله احکام امضایی دین اسلام است، اما ازآنجاکه شریعت مقدس اسلام مبتنی براصول یکتاپرستی و برابری انسانهااست، و دنیارا مزرعه آخرت می داند، ضوابطی عادلانه و ویژه رابرروابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی وضع فرموده است. این پایان نامه سعی دارد تا معاملات اینترنتی را از دو بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. کلمات کلیدی : اینترنت، فقه تجارت الکترونیک، بیع الکترونیک، بازار جهانى ، معاملات اینترنتی

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Legal review online transactions

The form of information of thesis of master of PHD The cod of Identify of thesis: The name of unit: Sabzevar the code of unit: 127 The year of the sis: The code of student: First & last name : Mojtaba Tesbandi The title of the sis of master of PHD: Legal reviews and legal online transactions The score of student to integer: to word: The number of thesis unit: 6 Abstract: World Wide Web All my opportunities and put before human society and Islamic communities, one of the achievements of the nationwide networks, "e-commerce", which creates a new legal juridical questions that deserve answers jurists and requires lawyers, jurists traditional Shiite jurisprudence and trading certain contracts, termination and the legal rules relating to transactions have raised, generally, the provisions relating to commercial transactions, including signature rules of Islam, but Islam, based Since Ansanhaast monotheism and equality principles, and the next farm Dnyara knows, fair rules for trade and economic Rabrrvabt situation said. This thesis is trying to online transactions from both a legal and juridical review. Keywords : Internet, e-commerce law, the sale of electronic, world market, internet trading

Keywords: