دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه مومن، ۱۳۹۴

بررسی ابر پهلوان در منظومه های حماسی قرن چهارم تا ششم

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست کلیّات است که به هدف تحقیق، پیشینه و فرضیه‌ی آن پرداخته است. فصل دوّم نگاهی گذرا به تاریخ ادبیّات و متون حماسی با محوریّت شاهنامه‌ی فردوسی داشته است. فصل سوّم ابرپهلوانان شاهنامه را برّرسی می کند و فصل چهارم ابرپهلوانان دیگر منظومه های حماسی را به ما می شناساند. هدف از این تحقیق بررسی ابر پهلوان در ادبیّات حماسی قرون چهارم تا ششم است. در این منظومه ها ابرپهلوان دارای نژادی نامور است. بر همه‌ی پهلوانان افسر است. منشور فرمان جهان پهلوانی را از شاه دارد. همه جا سپهبد بی‌همال کشور است. او با داد و مردمی است و در رای و دانش بی همتا می‌باشد و رابطه ای تنگاتنگ با پادشاه دوران دارد. در میان ابرپهلوانان این جهان پهلوان رستم است که سر بر آسمان می ساید و به مرز انسان آرمانی ایرانیان نزدیک می شود.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه:جهان پهلوان، رستم، شاه ایران، شاهنامه