دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بنت الهدا حسینی، ۱۳۹۴

بررسی سیمای زن در منظومه های حماسی قرن چهارم تا ششم( شاهنامه، گشتاسب نامه،گرشاسب نامه،فرامرز نامه،بهمن نامه و کوش نامه)

فرم ب فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترا نام واحد دانشگاهی: سبزوار کد واحد:127 کد شناسایی پایان نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو:بنت الهدا حسینی شماره دانشجویی:920125000 سال و نیمسال اخذ پایان نامه: نیم سال دوم1394-1393 عنوان پایان نامه:«سیمای زن در منظومه های حماسی قرن چهارم تا ششم (شاهنامه، گرشاسب‌نامه، بهمن‌نامه، گشتاسب‌نامه، فرامرزنامه و کوش‌نامه» تعداد واحد پایان نامه: 6 نمره پایان نامه دانشجوبه عدد: به حروف: چکیده پایان نامه: ( شامل خلاصه،‌اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) آثار حماسی فارسی و به ویژه آثار سروده شده در قرن چهارم تا ششم مانند بهمن‌نامه، گرشاسب‌نامه، گشتاسب‌نامه، فرامرزنامه و کوش‌نامه و به خصوص شاهنامه که شاهکار حماسی ادبیّات فارسی است، اثراتی برآمده از مواریث اساطیری، تاریخی و فرهنگی ایران هستند. این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست کلیّات است که به هدف تحقیق، پیشینه و پرسش های تحقیق پرداخته است. فصل دوم نگاهی گذرا به تعریف حماسه و متون حماسی سروده شده در قرن چهارم تا ششم داشته است. فصل سوم سیمای زنان و نقش آنان در شاهنامه را مورد بررسی قرار داده و در فصل چهارم به بررسی نقش زنان در پنج اثر حماسی دیگر پرداخته شده است و در همین فصل چند مقایسه بین تعدادی از زنان برجسته در این حماسه‌ها با یکدیگر صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه:شاهنامه، حماسه، بهمن‌نامه، گرشاسب‌نامه، گشتاسب‌نامه، فرامرزنامه و کوش‌نامه.