دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عصمت برزویی، ۱۳۹۴

پژوهشی تطبیقی در موضوع رنگ از دیدگاه ( بیدل و صائب تبریزی )

تجربههای شاعری، زندگی اجتماعی و فردی، مسائل سیاسی حاکم بر جامعه، حوادث زندگی زمینهای را به وجود میآورد که به شعر شاعران رنگ و بوی خاصی می‌بخشد. از سوی دیگر ‌‌‌ارزش‌ها و برداشت‌هایی که از مفهوم رنگ در فرهنگ ایران وجود دارد مانند سایر سرزمین‌هاست و قابل توجّه و تعمّق. .رنگ‌ها و مفاهیم آن‌ها همیشه با زندگی مـعنوی انسان‌ها عجین بوده و این ویژگی نه‌فقط در ایران، بلکه در کلیّه جوامع قدیم بشری مانند مصر، یونان و چین‌ نیز وجود داشته است. به‌عبارت‌دیگر، باید اذعان داشت که معانی و مفاهیم رنگ‌ها در زنـدگانی انسان‌ها علاوه بر حضور فیزیکی، حضور معنوی نیز داشته‌اند. رنگ‌ها در باورها و اعتقادها، با‌ انسان‌ها زندگی کرده‌اند و در جهان عرفان و خلوص، زندگی را «جاویدان» ساخته‌اند. در این پایان‌نامه کوشش شده تا بسامد کاربرد رنگ‌ها و جایگاه آن در تصاویر شعری این دو شاعر-صائب تبریزی و بیدل دهلوی- بررسی شود و عوامل مشترک شناسایی گردد و تفاوتها آن استخراج شود. اندیشه‌ای را که شاعر از کاربرد رنگ مدنظر داشته مورد شرح واقع شود. .براساس این .پژ.وهش ،رنگ یکی ازعوامل مهم در افرینش های هنری است که بر خا سته از جنبه های اجتما عی وروانشنا ختی اوست .

کلیدواژه‌ها: رنگ، شعر بیدل، شعر صائب، سبک هندی.