دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیده مرضیه هاشمی پور، ۱۳۹۶

توانایی مدیریت و موفقیت های نوآورانه ی شرکت

هدف اصلی از این پژوهش تعیین رابطه‌ی توانایی مدیریت و موفقیت های نوآورانه ی شرکت بر اساس اطلاعات شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. در این پژوهش موفقیت های نوآورانه ی شرکت با استفاده از شاخص های دارایی های نامشهود و هزینه های تحقیق و توسعه مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های آماری از اطلاعات موجود در گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه‌ی زمانی سال های 1388 الی 1394 (دوره هفت ساله) گردآوری شد. به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، داده‌های نمونه ای از 183 شرکت با 1281 مشاهده، جمع آوری و فرضیه‌ها به کمک نرم‌افزار آماری R مورد آزمون واقع شدند. نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون‌های چند متغیره با رویکرد داده های پانل در سطح خطای پنج درصد حاکی از آن بود که بین توانایی مدیریت و ارتقاء نوآوری ها در شرکت ها رابطه ی معنی داری وجود دارد و همچنین بین توانایی مدیریت و تحقیق و توسعه در شرکت ها رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیریت- تحقیق و توسعه -نوآوری

M.A. Thesis:

Managerial ability and corporate innovative success

The main purpose of this study is to determine the relationship between the managerial ability and corporate innovative successes based on the information of the active companies in the capital market. In this research, the corporate innovative successes were measured using indices of intangible assets and research and development costs. Statistical data from the information contained in the reporting of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of years 2009 to 2015 (seven years) was collected. Sample data from 183 companies with 1281 observations were collected using systematic deletion sampling method, and the hypotheses were tested using statistical software R. The results of hypothesis testing using multivariate regressions with panel data approach at 5% error level indicated that there is a significant relationship between managerial ability and promoting innovations in companies, and there is no meaningful relationship between managerial ability with research and development in the companies.

Keywords: Managerial ability, Research and Development, Innovation.