دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طاهره عنبرستانی، ۱۳۹۴

بررسی مبانی فقهی احکام تبدیل و فروش موقوفات

وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است. اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و موارد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: وقف ، موقوفه، بیع ، اهل بیت

M.A. Thesis:

Theoretical Investigation of sales orders and convert endowments

Dedicated as traditional Islam rooted in Iranian culture after Islam emphatically ACU resulting in growth has made it all the more. The first endowment incentives after the advent of Islam, the Prophet (PBUH) and Ahl al-Bayt after him and his family and companions and followers of the good deeds they have attempted to provide 'well, mostly the poor, orphans, homeless people or requirements has been popular. Summary of devotion to Imam Hussein (AS) to prepare a dowry for poor girls, from building mosques to prepare a feast clothes disadvantaged people and providing drinking water, bathrooms, schools, clinics and other cases of this kind has been endowed.

Keywords: