دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه رضایی اصل، ۱۳۹۵

بررسی مضامین حکمی و اخلاقی در دیوان عطار نیشابوری

انسان به طور فطری برای معنویت ارزش خاصی قایل است و کشش و چشش امور معنوی می تواند خلاء های عاطفی و درونی او را کامل سازد و یا بر اعماق وجودش سایه افکند و او را از امور پست و بی ارزش مادی مصون نگه دارد. در این میان ادبیات فارسی - با آن همه چهره های جاودانه و بزرگ -می تواند نقشی بسیار ارزشمند و تاثیر گذار داشته باشد. دیوان عطار نیشابوری، مملو ازاشعاری است حکمی وسراسر پندکه در آن شاعر با تعالیم خاص اخلاقی – عرفانی خود، آدمی را به سوی مدارج عالی رهنمون می سازد. در این اشعار ارزشمند می توان تصویر بسیاری از صفات ارزنده اعم از حکمت، علم و دانش، مردم دوستی، توبه، صدق وعدالت و .....را مشاهده نمودو نیز با برخی صفات ناپسند از قبیل جهل، خشم، تکبر، حرص، طمع، نفاق، عهد شکنی و .... آشنا شد. در این تحقیق بر آنیم تا ضمن حفظ ارزش های کلامی و اهداف متعالی شاعر ،کنکاشی در این نکات اخلاقی و حکمی شاعر بر اساس دیوان داشته باشیم . واژگان کلیدی : عطار نیشابوری ، دیوان ، شعر عرفانی، اخلاق، حکمت .

کلیدواژه‌ها: : عطّار نیشابوری ، دیوان ، شعر عرفانی، اخلاق، حکمت .

M.A. Thesis:

study of mural and philosophic foundations in collection of poems of attar neyshabori

Abstract The Persian literature - with all the great figures -My immortal and can have a valuable role and influence. Court Attar is fraught with legal Azashary Vsrasr Pndkh particular moral teachings of the poet - his mystical, leads people to higher education. Lyrics can be valuable in this picture many valuable attributes such as wisdom, knowledge, people, repentance, truth, justice, and also with certain undesirable qualities such as Nmvdv see ..... ignorance, anger, pride, greed, greed, hypocrisy, broken promises and .... met. In this study tries to preserve values and high aspirations poet theological, ethical and doing research on this point by the Court have his sentence. Keywords: Attar, poetry, poetry, mysticism, ethics, wisdom.

Keywords: