دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: زینب علوی، ۱۳۹۵

بررسی روایت زمان بر اساس نظریه ژرار ژنت در چهار رمان ، بوف کور(صادق هدایت) ، سنگ صبور(صادق چوبک) ، آینه های در دار(هوشنگ گلشیری) و سمفونی مردگان(عباس معروفی).

روایت، قدمتی به درازای حیات انسانی دارد؛ امّا روایت¬شناسی، دانش نوظهوری است که با مطالعات ساختارگرایان، جنبه¬ی علمی به خود گرفت. عقاید متفاوت، مشابه و حتّی متناقضی، دراین باب مطرح شده که نظریه¬ی ژرار ژنت در این میان، از جامعیت بیش¬تری برخوردار است ؛ به¬ویژه، دیدگاه وی در مورد زمان، به عنوان یکی از محوری¬ترین عناصر روایت، در نقد و بررسی روایی آثار ادبی، مورد توجّه قرار¬گرفت؛ از طرفی رمان مدرن به دلیل عدم تبعیت از زمان تقویمی، به نحو چشم¬گیری، پذیرای این نوع نقد است. این پژوهش به شیوه¬ی تحقیقی¬ – تحلیلی، با هدف کمک به خوانش و درک بهتر رمان، به تحلیل چهار رمان بوف کور(صادق هدایت)، سنگ صبور(صادق چوبک)، آینه¬های دردار(هوشنگ گل¬شیری) و سمفونی مردگان (عباس معروفی) پرداخته¬است. برآیند این پژوهش آن است که زمان در این رمان¬ها از قوانین زمانی گاه-شمارانه پیروی نمی¬کند؛ به عبارتی، زمان، تحت تأثیر زمان پریشی¬ها¬ی گذشته¬نگر و آیند¬ه¬نگر، دست¬خوش نوسان می¬شود؛ در نتیجه، این زمان¬پریشی¬ها و عوامل دیگری چون تکرار، حشوگرایی و ...کندی شتاب روایت را در رمان به دنبال دارد که منجر به طولانی¬شدن زمان متن روایی، نسبت به زمان داستان گردیده¬است. دیگر این¬که،کندی شتاب روایت در رمان¬های جریان سیّال ذهن، با توجّه به عوامل ذکر شده و همچنین کاهش قدرت دریافت¬پذیری خواننده نسبت به دیگر رمان¬ها، نمود بارزتری دارد.

کلیدواژه‌ها: روایت، ژنت، زمان، بوف کور، سنگ صبور، آینه‌های دردار، سمفونی مردگان.

Ph.D. Dissertation:

The study of narratingtime based on grard Genette in four novels Boofe koor (Sadegh Hedayat)Sange saboor(Sadegh Choobak Ayenehaye dardar(Hooshang Golshiri) Samfoni mordegan (Abbas Maroofi

Antiquity of narrative has been as long a human life but study of narrative is a Newfound knowledge that structuralist studies changed it to a scientific field.different opinions including similar or contradictory opinions have been mentioned in this issue among them Gérard Genette’s theory has the most universality ; especially his point of view about time was regarded as one of the most basic elements in reliability criticism of letters on the other hand because modern novel doesn’t follow calendar time is a good receptive for this kind of criticism .This research by using investigative _ analytic method , has analyzed four novels including Boofe koor (Sadegh Hedayat) Sange saboor(Sadegh Choobak ) Ayenehaye dardar(Hooshang Golshiri) Samfoni mordegan (Abbas Maroofi)And it’s goal is facilitating better study and understanding of novels. Resultant of this research was that time in these novels doesn’t follow temporal rule of periodicals in other word future and past temporal confusion doesn’t affect on these novels time. As a result of this temporal confusion And some other factors such as redundancy , frequency and ect causes slow acceleration of novels.Therefor narrative time of the text will be longer than story time. Also slower accelleration of narrative in mobile course of mind according to mentioned factors as well as reduction of reader understanding ability in comparison with other novels is more obvious.

Keywords: narrative , Genette, time, Boofe koor , Sange saboor , Ayenehaye dardar , Samfoni mordeg