دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: امیر حاجعلی زاده، ۱۳۹۵

مقایسه تطبیقی نمادهای مقاومت در شعر قیصر امین پور و سید حسن حسینی با جبرا ابراهیم جبرا و علی احمد سعید اسبر(آدونیس)

ارتباط تنگاتنگ ذهن خلاق شااعر مقاومات باا جهاان و وقاایع پیراماونش موجاب خلاق تصااویری بادیع از پدیده های طبیعی، شخصیت ها و رویدادهای دینی، تاریخی، اساطیری، حماسی و ملّی شده اسات. گازینش و به کارگیری این تصاویر تحت عنوان نمادهای مقاومت، در اشعار شاعران این حوزه باعث انتقال فضای مبارزه و روحیه ی حاکم بر آن و هم چنین مفاهیم والای نهفته در این اشعار به مخاطب می شود. با مقایساه ی تطبیقای نمادهای مقاومت در اشعار شاعران موردبحث در این پژوهش، نشان داده ایم کاه نمادهاای طبیعای از بساامد بالایی برخوردارند، میزان تشابه نمادها در هر چهار گروه )طبیعی، دینی و تاریخی، حماسی و سایر نمادها( به خاطر تفاوت در اندیشه ها بسیار اندک است. محتوای نمادهای به کاررفته در اشعار شاعران عرب بیشاتر تالاش برای آگاهی و بیداری ملت عرب است. ولی شاعران ایرانی تقویت روحیه ی مبارزه و مقاومات در برابار نیاروی متخاصم، مهم ترین ویژگی شاعران عرب استفاده از نمادهای خودساخته و خصوصی به میازان بسایار بالاسات که این مهم در اشعار شاعران ایرانی اندک است. شاعران عرب به دلیل گرایش به غرب به میزان بسیار زیا ادی از نمادهای اساطیری خارج از سرزمین خود، خصوصاً یونان و مصر استفاده کرده اند که در اشعار شاعران ایرانی دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها: مقایسه ، مقاومت، نماد، ابراهیم جبرا، ادونیس، امین پور، حسینی.

Ph.D. Dissertation:

Adjustment Comparison Of Resistance Symbols at Kaiser poem Amirpoor and Seyed Hasan Hoseini with Jebra Ebrahim Jebra and Ali Ahmad Saeid Esber(Adoneis)

Close relationship of creative mind of resistance poet with the world and around events leads to creation the new images about natural phenomena , characters and religious , historical , epic and national events. Selection and applying of these images under resistance symbols led to transfer the combat space and ruled spirtuala on it and also, high concepts of these poems to addressed in poetry of poems in this field . By comparative study of resistance symbols in discussed poetry of poets in this research , we showed that natural symbols have high frequency. Similarity rate of symbols in each four groups ( natural , religious , historical , epopee and other symbols) is very low for the sake of diffrencess in thoughts. In content of applyed symbols in poetry of Arabian's poems has been efforted more than on awareness and caution of Arabian people but Iranian poem have been focused on the promotion the combat and resistance spiritual against hostile enemy . The most important features of Arabian poems is using the dandyism and private symbos but this feature is very low in Iranian poems. Arabian poems has been used the myths symbols out side of their land very much for their tendency to Western culture, especillay , Egypt and Greece but this case is no observe in poetry of Iranian poets

Keywords: Comparative Study , Resistance Literature , Symbols , Natural , Religious , Historical and Myth