دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی سیدابادی، ۱۳۹۵

رقابت ،کارایی و رشد در بانکداری

در این پژوهش رابطه‌ی بین رقابت،کارایی و رشد در صنعت بانکداری بررسی و مدلی برای آن‌ها ارائه ‌شده است. برای این منظور داده‌های مربوط به 8 بانک نمونه در بین سال‌های 1385 لغایت 1394 بررسی شد. رقابت به‌عنوان متغیر مستقل و کارایی همزمان دریک مدل وابسته و در مدل دوم مستقل و درنهایت رشد به‌عنوان متغیر وابسته به کار گرفته‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از معادلات همزمان استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از این است که بین رقابت و کارایی در صنعت بانکداری رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین بین کارایی و رشد بانک‌ها نیز رابطه‌ی مستقیم و معناداری به‌دست‌آمده است. واژگان کلیدی: صنعت بانکداری، رقابت، کارایی، رشد دارایی‌ها، فرضیه‌ی ساختار کارا، فرضیه‌ی زندگی ایستا

کلیدواژه‌ها: صنعت بانکداری، رقابت، کارایی، رشد دارایی‌ها، فرضیه‌ی ساختار کارا، فرضیه‌ی زندگی ایستا

M.A. Thesis:

Competition, Efficiency and Growth in the Banking

In This study, the connection between competition and efficiency in the banking industry was growing efficiency and provided a model for them. For this purpose data samples between the years 2007 to 2016 8 banks were investigated. Competition and efficiency at the same time as the independent variable on a dependent model and the second model is applied independently and The growth has been identified as the dependent variable. A simultaneous equation is used to analyze the data. The results suggest that direct and significant relationship between competition and efficiency in the banking industry there. Also a significant correlation between the performance and growth of banks is obtained . Keywords: Banking industry, Cost efficiency, Asset growth, The efficient structure hypothesis, The quiet-life hypothesis

Keywords: Banking industry-Competition-efficiency-Asset growth-The efficient structure& quiet-life hypothesis