دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه کمال غریبی مفرد، ۱۳۹۴

اندیشه های اجتماعی - انتقادی در دفتر اول دوم و سوم مثنوی معنوی

مولوی یکی از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام و ایران است.وی هم چون شاعران دیگر از جامعه متاثر است و متقابلا بر اجتماع تاثیر می گذارد.قرن هفتم یکی از پر آشوب ترین دوره های اجتماعی را پشت سر گذاشته و دچار آفت های اخلاقی بسیاری شده که این آسیب ها در شعر مولوی به ویژه در مثنوی معنوی او تجلی پیدا کرده است. پژوهش حاضر در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده شامل ضرورت و اهمیت تحقیق،روش،پیشینه و... است.در فصل اول کلیات تحقیق آورده شده و فصل دوم اندیشه های انتقاد اجتماعی-سیاسی مولوی ذکر گردیده و به تحلیل آن پرداخته شده است در فصل سوم نیز نتیجه گیری کلی حاصل از تحقیق آمده است.

کلیدواژه‌ها: مولوی،مثنوی معنوی،اندیشه های انتقادی،اجتماعی-سیاسی

M.A. Thesis:

Android community-office of critical first second and third Masnavi Ma'navi

Moulavi is one of the great minds of the Muslim world and Iran.he,like other poets of the population affected and in turn affect the community.Th century,a period of social prashvbtryn behind and moral losses suffered many injuries in poetry,especially in his Masnavi has manifested this study is set inan introduction,three chapters,an introduction to the necessity and the importance of research,procedures,records and so on.The first chapter provides an overview of research and the second quarter of ideas and social criticism and analyze political Moulavi has been noted in the third quarter as well as the overall conclusion of the study said

Keywords: Moulavi,Masnavi,critical thinking,social and political