دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین خلوتی، ۱۳۹۳

آرمان گرایی در شعر شهریار

چکیده پایان‌نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج بدست آمده ) محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به «شهریار»، یکی ازشاعران و گویندگان سترگ زبان و ادبیات فارسی دردوره‌ی معاصراست. او در انواع قالب‌های شعری به‌ویژه غزل طبع‌آزمایی‌کرده و نیک از عهده‌ی آن بر آمده‌است. تنوع مضامین، یکی از ویژگی‌های بارز شعر شهریارمی‌باشد. یکی از موضوعات شعر وی، آرمان‌گرایی است. دراین پایان‌نامه سعی‌شده تا جلوه‌های آرمان‌خواهی و آرمان‌گرایی نظیر: توجه به انسان و انسان‌مداری، عدالت‌خواهی، رفع تبعیض، نوع‌دوستی، توجه به ارزش‌های فرهنگی و فرهنگ‌دوستی، آزادی و نیز تصویری روشن از آرمان‌خواهی شاعر برای رسیدن به یک جامعه‌ی مطلوب و ایده‌آل و درکل مدینه‌ی فاضله بیان‌شود. پایان‌نامه‌ی حاضر درسه فصل تنظیم‌‌شده‌است: فصل نخست به زندگی، شعر، اندیشه، آثار و ویژگی‌های شعرشهریاراختصاص‌یافته‌است. فصل دوم توضیحاتی درباره‌ی کلیات ومفاهیمی همچون: آرمان، ادبیات آرمانی، آرمان‌شهری، آرمان‌گرایی درادبیات فارسی و مدینه‌ی فاضله ارائه‌گردیده‌است. فصل سوم که قسمت اصلی‌ پایان‌نامه می‌باشد، به بررسی و شرح جلوه‌های آرمان‌گرایی شعر شهریار و گشت و گذاری در آرمان-خواهی وی پرداخته ‌شده ‌است. کلید واژه‌ها: شهریار، شخصیّت، شعر، آرمان‌گرایی.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Idealism in Shahriyar's poem

Mohammad Hossein Behjat Tabrizi under a pseudonym "Shahriyar" is one of the contemporary poets and urkish speakers of Persian literature. He had a poetic verve in various poetic formats and he was greatly able to afford it. One of the salient features of Shahriyar's poet is varety of contents. One of his poetic contents is idealistic. In this thesis tried to represent aspects of idealistic such as: consideration in cultural value and public culture, freedom and also clear illustration from poet idealistic to attain a desirable and ideal society and generally a utopia. The present thesis expressed in three chapters: the first chapter is allocated to Shahriyar's life, poet, thought, letters and his poetic features. The second chapter expressed explanations about concepts such as: ideal, idealistic literature, utopian, idealistic in Persian literature and utopia. The third chapter that is the main part of this thesis, render to study and describe idealistic aspects of Shahryar's poet and excursion in his idealistic. Key words: Shahriyar, personality, poet, idealistic.

Keywords: