دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر کیوانلو شهرستانکی، ۱۳۹۳

طبیعت گرایی عرفانی در باب ۵و۶ حدیقه الحقیقه سنایی

چکیده حضورچشم گیرومعنادارپدیده هاوعناصرطبیعی درحدیقة سنایی، تأمّل برانگیزاست.هدف این پژوهش،دریافت رابطه ی میان جهان طبیعت واندیشه های عرفانی سنایی است،به گونه ای که دستاوردپژوهش مستندبه آماری دقیق وبراساس تجزیه وتحلیل اطّلاعات باشد. دراین راستانخستین گام،تمامی عناصروپدیده های طبیعی،اعمّ ازجانداروبی جان،درسه دسته ی آسمانی،دریایی وزمینی گردآوری وطبقه بندی شد وازمیان این تقسیم بندی،عناصرزمینی جانداربه دوگروه گیاهان وحیوانات دسته بندی گردید،درنتیجه ی این تقسیم بندی،عناصرطبیعی شامل هفت گروه می شوند. بررّسی آمار مربوطه بیانگراین مطلب است که حکیم سنایی به عناصرزمینی نسبت به دودسته ی دیگربیشترتمایل داشته وازآنان بیشتربرای بیان مقاصدخویش بهره جسته است ونیزبابررّسی جداول مربوطه می توان دریافت که درمیان عناصرآسمانی، واژه ی«روز»ودرمیان عناصردریایی واژه ی«آب»ودربین عناصرزمینی واژه ی «آتش»ازبیشترین بسامدبرخوردارهستند. درگام بعدی،کاربردهرواژه درمعنای حقیقی ونیزصُوَرخیال آن بررّسی وطبقه بندی گردید.تجزیه وتحلیل آماری این مباحث ، گویای این مطلب است که تمثیل پرکاربردترین شیوه درصورخیال باب های پنج وشش حدیقةالحقیقهی سنایی است. سنایی کوشیده است،جهان طبیعت راوسیله ی سیربه جهان ماورای حسّ واسراروحقایق عالم غیب قراردهد.بنابراین ازطریق تحلیل صورخیال عناصرطبیعیو بیان اندیشه های عارفانه در ابیات مورد نظر،می توان به اندیشه های نهفته درآن سوی این تصویرهاراه یافت

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان:سنایی،حدیقه الحقیقه،باب پنج وشش،جلوه های طبیعت،طبیعت گرایی عرفانی، تصویرمجازی،صورخی

M.A. Thesis:

tabiat gerai erfani dar hadigat al haghi sanai babe ۵va۶

Abstract: It is thinkable the presence of meaningful, apparent phenomenon and natural elements in Sanai's Hadiqat al Haqiqa. The aim of this research is to get the relationship between natural world and Sanai's mystical thoughts, as a consequence of research that based on the exact statics and information analysis. So, firstly all of the elements and natural phenomenon such as living things and dead things were sorted in three groups like heavenly, earthly, and marine. Therefore the classification of these natural elements includes 7 groups. The examination of this subject proves it that Sanai prefers two other categories more than others and he has been used them for his self. Also by examining related tables we can understand that among the heavenly vocabulary the word of Day, and among the marine elements, the word of Water, and among the earthly elements the word of Fire are most common. After that, the usage of each word is sorted in the real meaning. The static analysis of these discussions proves that Masil method is the most common in the Sovre Khial at the Hadiqat al Haqiqa fifth and sixth chapters. Sanai has been tried to relate the natural world to the beyond feeling, secrets and oracular world fact. So we can reach to the hidden thoughts by analysis of natural elements Sovre Khial in present literature and declaration of mystic literature thoughts and special words

Keywords: mystical naturalism, imagin Sanai, Hadiqat al Haqiqa, fifth and sixth chapter, natural reflections,