دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا دلشاد، ۱۳۹۴

عشق و عرفان در دیوان جعفر قلی زنگلی شاعر کرد دیار خراسان

بررسی زوایای سلوک فردی ،علمی وحیات سیاسی و اجتماعی بزرگان هر قوم و نیزتبیین افکار و اندیشه های آنان برمبنای ملاک های علمی و ارزشی ودر راستای شناساندن وزنده نگاه داشتن ارزشهای آن قوم، یک ضرورت است. این پژوهش با هدف بررسی زوایای زندگی واندیشه های عاشقانه و عارفانه ی شاعر و عارف کرد زبان منطقه ی شمال خراسان "جعفر قلی زنگلی" انجام شده است. این پژوهش شامل چهارفصل است که در فصل اول آن کلیات تحقیق ازقبیل مقدمه وچگونگی انجام تحقیق وپیشینه ی تحقیق ذکر شده است ودر فصل دوم به بررسی و مطالعه ی زندگی،آثار واندیشه های این شاعر پر آوازه پرداخته شده است ودرفصل سوم زبان کردی و پیشینه ی آن معرفی می شود.درفصل چهارم عشق و عرفان در اشعار جعفرقلی موردبررسی قرار می گیرد.یافته های این پژوهش نشان می دهد که جعفرقلی در جوانی عاشق دختری به نام ملواری می شود و عشق زمینی در اندیشه و افکار او اثر داشته است وبه همین علّت اشعار عاشقانه سروده است و بعدها عشق زمینی مانند نردبانی این شاعر عارف را از زمین به آسمان می برد و از او یک عارف کامل می سازد.البته جعفرقلی مانند دیگر شاعران عارف مدارج ومراحل سلوک را طی نکرده است و عرفان او یک عرفان ذوقی است و شعر عرفانی او شعری جوششی است نه کوششی.

کلیدواژه‌ها: عشق، عرفان، جعفر قلی زنگلانی، زبان کرمانجی