دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی فرجی ثانی، ۱۳۹۳

آسیب شناسی شعر معاصر (برپایه آثار فریدون مشیری - فروغ فرخزاد و مهدی اخوان)

فرم ب فرم اطلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : 12720101922017 نام و نام خانوادگی دانشجو : مصطفی فرجی ثانی شماره دانشجویی : 910611286 سال و نیمسال اخذ پایان نامه : نیمسال دوم 93-92 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: آسیب شناسی شعر معاصر برپایه آثارفریدون مشیری،مهدی اخوان ثالث وفروغ فرخزاد تاریخ دفاع از پایان نامه : مرداد93 تعداد واحد پایان نامه : 6واحد نمره پایان نامه دانشجو به عدد : به حروف : چکیده پایان نامه از زمان سروده شدن «افسانه»اثر وزین نیما(1301ش)تاکنون شعر در انواع وسبک هایی خاص، همواره مسیرهای متفاوتی را طی کرده است که گاهی از مسیر اصلی وهدف وجودی شعر فاصله گرفته است.و برای مخاطب مشکلاتی را بوجود آورده است. محوری ترین پیام سروده های مشیری(شاعر کوچه خاطره ها)،دعوت انسان به صلح وآشتی است.آرمان شهر وپسندهای جامعه ونوستالوژی واسطوره گرایی و... نیز مورد توجه قرارگرفته است.در مورد اخوان(شاعر شکست)نیز برمبنای دوران زندگیش وباستانگرایی وساختار وهمسان سازی شعراو و...مباحثی مطرح شده است. فروغ (شگفت انگیز ترین شاعر )که در مورد نمادهای مورد استفاده در شعرش وبینش او نسبت به عشق وتفکر او در مورد مرگ ،موسیقی شعراو و...مورد بررسی قرارگرفته است. در خصوص هنجارگریزی وآشنایی زدایی شعر فریدون واخوان وفروغ که یکی از رنگین ترین واساسی ترین شاخصه های زبان شعری آنها می باشدبه صورت مشترک بررسی شده است. این پایان نامه شامل چهارفصل است که فصل اول دردو بخش تهیه شده است که مواردی ازقبیل انواع شعر نو وتعاریف مختلف آن وهمچنین نگاهی به ویژگی های سیاسی،اجتماعی،هنری و...شده است.فصل های بعدی به بررسی سه شاعر بزرگ این عرصه یعنی فریدون مشیری ،مهدی اخوان ثالث وفروغ فرخزاداختصاص داده شده است. واژگان کلیدی : شعر معاصر – فریدون مشیری – مهدی اخوان ثالث – فروغ فرخزاد – آشنایی زدایی وهنجارگریزی

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر – فریدون مشیری – مهدی اخوان ثالث – فروغ فرخزاد –

M.A. Thesis:

Recognizing the deficiencies of contemporary poem based on the works of feridon moshiri Mehdi akhavan sales and forough farrokhzad

فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد Idendify code of thesis: 12720101922017 Unit name:sabzevar Unit code: 127 Academic year: second term 93-92 Student name: mostafa faragi sani Student code:910611286 The title of thesis: Recognizing the deficiencies of contemperary poem based on the works of Fereidon Moshiri Mehdi Akhavan sales and Forough Farrokhzad Thesis score: 6 Presentation date: Number of college course: The poetery has gone through various stages in its kind and style since afsaneh nimos valuable work has composed and sometimes it has deviated from its truppoth and it has caused some problems for its readers.the most important message of moshiris poems is inviting human being to peace and frindship . utopia the approval of society nostalogia and soon have been taken in to account.debates have been discussed a bout Akhavan based on his biography archeology structure and equalization of his poem etc. Forogh(the most wonder ful poet)has been described concerning the use of symbols in poem by him and his opinion a bout love and death and the music of his poem .not being tied to criterions is the most signi ficant common feature of the poems of fereidon Akhavan and Forough. This study including four chapters investigates different topics suchcers various kinds of poem its different definitions and its political social and artistic aspects the next chapters have been devoted to the poems of Feriedon، MoshirAkhavan sales and Forough Farrokhzad.

Keywords: - Feriedon Moshir-Akhavasales - Forough Farrokhzad