دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم صنعتی، ۱۴۰۰

پیش بینی بحران های مالی بااستفاده ازنسبت های مالی وغیرمالی درشرکت های کوچک ومتوسط

چکیده این پژوهش به بررسی متغیرهای حایز اهمیت در پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها پرداخته و مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی در پیش‌بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیرهای پیش‌بینی بحران مالی و مدلی برای پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها ارایه شده است. در این پژوهش برای تعریف پیش‌بینی بحران مالی از سنجه‌ی منفی بودن سود هر سهم استفاده گردید، بدین مفهوم که شرکت‌های دارای بحران مالی، شرکت‌هایی هستند که سود هر سهم آن‌ها منفی باشد و برعکس سود هر سهم مثبت نمایان‌گر عدم وجود بحران مالی می‌باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیهی پژوهش بر مبنای یک نمونهی آماری متشکل از 86 شرکت کوچک و متوسط طی سالهای 1394 لغایت 1398 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که رابطه‌ی بین ساختار سرمایه، تعداد اعضای هیأت مدیره و بدهی‌های کوتاه‌مدت با بحران مالی از نظر آماری مثبت و معنادار است. در مقابل رابطه‌ی بین تنوع جنسیتی در هیأت مدیره، عمر شرکت، نقدینگی، سرمایه در گردش خالص، کارآیی هزینه‌های عملیاتی، سود انباشته و اندازه‌ی شرکت با بحران مالی منفی و معنادار است. واژههای کلیدی: بحران‌های مالی، نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی، شرکت‌های کوچک و متوسط

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی: بحران‌های مالی، نسبت‌های مالی، نسبت‌های غیرمالی، شرکت‌های کوچک و متوسط

M.A. Thesis:

ntegrating Capital Structure , Financial and Non - Financial Performance : Distress Prediction of SMEs

Abstract This study examines the important variables in predicting companies' financial crisis and identifies the most important financial and non-financial variables in predicting financial crisis. After identification, the most important variables of predicting financial crisis and a model for predicting financial crisis of companies are presented. In this study, to measure the forecast of financial crisis, the measure of negative earnings per share was used, in the sense that companies with financial crisis are companies whose earnings per share are negative, and vice versa, earnings per positive indicate the absence of financial crisis. In order to investigate this, the research hypothesis was based on a statistical sample consisting of 86 companies during the years 2015 to 2019 and tested using multivariate regression models. The results show that the relationship between capital structure, number of board members and short-term debt with the financial crisis is statistically positive and significant. In contrast, the relationship between gender diversity on the board, company life, liquidity, net working capital, efficiency of operating costs, accumulated profits and the size of the company with the financial crisis is negative and significant. Key words: Financial distress, financial ratios, Non-Financial ratios, SMEs

Keywords: Key words: Financial distress, financial ratios, Non-Financial ratios, SMEs