دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم پویان راد، ۱۴۰۰

رابطه ارزش های اخلاقی،مسئولیت پذیری و پاسخ گویی با ارتقا سلامت نظام اداری و سازمانی دانشگاه حکیم سبزواری

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ارزش های اخلاقی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ارتقا سلامت نظام اداری و سازمانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1400 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری به تعداد 178 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 122 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های سلامت اداری مک¬کاسکر (2006)، سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996)، مسئولیت¬پذیری هریسون گاف (1987)، ارزش اخلاقی ثابت و همکاران (1394) و پرسشنامه پاسخگویی بوونز (2005) استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار Spss22 ، lisrel8.8 و آزمون¬های تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته¬ها نشان داد: بین ارزش های اخلاقی و ارتقا نظام اداری دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد؛ بین ارزش های اخلاقی و ارتقا نظام سازمانی دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد؛ بین مسئولیت پذیری و ارتقا نظام اداری دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد؛ بین مسئولیت پذیری و ارتقا نظام سازمانی دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد؛ بین پاسخگویی و ارتقا نظام اداری دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد؛ بین پاسخگویی و ارتقا نظام سازمانی دانشگاه حکیم رابطه وجود دارد. کلمات کلیدی: ارزش های اخلاقی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، سلامت نظام اداری، سلامت سازمانی

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: ارزش های اخلاقی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، سلامت نظام اداری، سلامت سازمانی

M.A. Thesis:

he relationship between moral values, exclusive responsibility and accountability with promoting the health of the administrative and organizational system of Hakim Sabzevari University

The present study examine the relationship between ethical values, accountability and responsiveness with promote the health of the administrative and organizational system of Hakim Sabzevari University in 2021. The method of research is descriptive and its type is correlation. The population consisted of all employees of Hakim Sabzevari University (178 persons) that 122 peoples were selected using on cochrane formula based. That sample was selected by simple random sampling. The data was collected through McCosker's health of the administrative, organizational health Hoy et al, accountability Harrison, ethical values Sabet et al and responsiveness by Bones questionnaires. content validity and construct was used and their reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient. The Path analysis, Pearson correlation & Regression was used for data analyzing. The results showed that: There is a significant and positive relationship between with ethical values and health of the administrative and organizational health. There is a significant and positive relationship between with accountability and health of the administrative and organizational health. There is a significant and positive relationship between with responsiveness and health of the administrative and organizational health. Keywords: promote the health of the administrative, organizational health, ethical values, accountability, responsiveness

Keywords: Keywords: promote the health of the administrative, organizational health, ethical values, accounta