دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی لعل حسن زاده، ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی جرم ثبت اسناد جعلی توسط کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک در حقوق ایران و فرانسه

یکی از مهم ترین جرایمی که در قانون ثبت بیان گردیده جرم جعل سند رسمی و گونه های مختلف جعل ثبتی در ماده 100 قانون ثبت است. در قانون ایران، از میان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه دیگر از مصادیق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند، چنانچه مستخدمین واجزاء ثبت اسناد واملاک و یا صاحبان دفاتر اسناد رسمى یا دفاتر ازدواج و طلاق مرتکب هر یک از شقوق شش‌گانه ذیل گردند، به عنوان جاعل در اسناد رسمى موضوع ماده 100 قانون ثبت قابل تعقیب و مجازات بوده و عمل ارتکابى تحت عنوان جعل معنوى یا مفادى در اسناد رسمى به شمار مى‌آید. برخلاف قانون‌گذار ایران که دو لفظ "جعل" و "تزویر" را با هم استعمال نموده است، قانون‌گذار فرانسه در ماده 1-441 قانون جزای آن کشور صرفاً لفظ Faux را به کار برده و از لفظ تزویرRuse استفاده نکرده است. قانون جزای فرانسه مـصـوب 1810 نـیـز هـمانند قـانـون مـجازات اسلامی، ‌جرم جعل را تعریف نکرده؛ بلکه صرفاً‌به مصادیق و راه‌های ارتکاب آن اشاره نموده بود. اما ماده 4411 قانون جزای جدید فرانسه تعریف جامع و مانعی از جعل ارائه داده است: "جعل عبارت است از هرگونه تغییر متقلبانه‌حقیقت به هر نحو در یک نوشته یا دیگر وسیله‌های بیان فکر که طبعاً ‌بتواند ایجاد ضرر کند و به نتیجه ایجاد دلیل برای اثبات حق یا عملی که نتایج حقوقی بر آن مترتب می‌شود، منتهی گردد."

کلیدواژه‌ها: کلید واژه‌ها: جرم، ثبت اسناد جعلی، سازمان ثبت اسناد و املاک، حقوق ایران، حقوق فرانسه

M.A. Thesis:

Comparative investigation of the crime of registering forged documents by the employees of the State Property and Deeds Registration Organization with France

One of the most important crimes stated in the Registration Law is the crime of forgery of an official document and various types of forgery in Article 100 of the Registration Law. In Iranian law, among the seven cracks mentioned in Article 100 of the Registration Law, only the fifth clause of the said article is considered as examples of material forgery and the other six cracks are considered as examples of moral forgery in official documents, if employees and property registrars or property owners. Official documents or marriage and divorce offices commit any of the following six cracks, can be prosecuted and punished as forgers in official documents subject to Article 100 of the Registration Law, and the act is committed as moral forgery or provisions in official documents. Unlike the Iranian legislature, which used the terms "forgery" and "fraud" together, the French legislature used only the word "Faux" in Article 1-441 of the French Penal Code and did not use the word "fraud". The French Penal Code of 1810, like the Islamic Penal Code, does not define forgery; Rather, he merely referred to the instances and ways of committing it. However, Article 4411 of the new French Penal Code provides a comprehensive definition of the prevention of forgery: "Or an action that results in legal consequences."

Keywords: Keywords: Crime, Registration of Fake Documents, Property and Deeds Registration Organization, Iranian Law, French Law