دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید رشید، ۱۴۰۰

طراحی سیستم کنترلی هماهنگ و اشتراک گذاری توان راکتیو در ریزشبکه های جزیره ای به منظور کنترل ولتاژ و فرکانس

خلاصه پایان¬نامه (چکیده پایان¬نامه در حداکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف از این پایان¬نامه، طراحی سیستم کنترلی هماهنگ و اشتراک¬گذاری توان راکتیو در ریزشبکه¬های جزیره¬ای به منظور کنترل ولتاژ و فرکانس می¬باشد. یکی از موضوعات مهم و اساسی ریزشبکه¬ها، در حالت جدا از شبکه قدرت، کنترل فرکانس و ولتاژ است. با افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی در جهـان، صــنعت بــرق بــا مســائلی همچــون هزینــة زیــاد احــداث نیروگاه¬های جدید و توسعة شبکه¬های انتقال، فوق توزیـع و توزیع، نگرانی¬های زیست¬محیطی و تغییـرات آب و هـوایی مواجه شده است. به¬منظور غلبه بر مشکلات مذکور، افزایش قابلیت اطمینان در سرویس¬دهی به مشتریان و کاهش تـراکم و تلفات در خطوط انتقال و فوق توزیع، منابع تولید پراکنده و تجدیدپذیر انرژی، گزینه¬های جدید و مناسبی هسـتند کـه طی دو دهه اخیر معرفی شده¬اند. در این پژوهش ساختار مدیریتی و کنترلی جامعی برای ریزشبکه هیبریدی پیشنهاد شده است. این سیستم به واسطه ساختار چندسطحی و تعامل با قسمت‌های مختلف ریزشبکه، همکاری موثری را بین تولیدات پراکنده کنترل¬پذیر و تولیدات مبتنی بر انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند؛ و با مدیریت صحیح از پتانسیل‌ها و مزایای بالقوه هر تجهیز، در جهت رفع چالش‌های ریزشبکه و حفظ ولتاژ و فرکانس در محدوده مقادیر نامی استفاده می‌کند. این ساختار تعاملی از یک سو سرعت عکس¬العمل ریزشبکه را بسیار افزایش می‌دهد و از انحراف ولتاژ و فرکانس جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر امکان استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر انرژی تجدید¬پذیر را در ریزشبکه با فراهم می‌کند. سیستم کنترل پیشنهادی توسط نرم¬افزار MATLAB/Simulink بر روی یک ریزشبکه هیبریدی با دو بخش AC و DC، در حضور تولیدات پراکنده مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، پیاده‌سازی و در اغتشاش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: کنترل هماهنگ؛ ریزشبکه؛ کنترل فرکانس و ولتاژ؛ منابع تولید پراکنده؛ انرژی تجدید¬پذیر

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: کنترل هماهنگ؛ ریزشبکه؛ کنترل فرکانس و ولتاژ؛ منابع تولید پراکنده؛ انرژی تجدید‌پذیر

M.A. Thesis:

Designing a coordinated control system and sharing reactive power in island microgrids to control voltage and frequency

Abstract: The purpose of this thesis is to design a coordinated control system and share reactive power in island microgrids to control voltage and frequency. One of the most important and basic issues of microgrids, in the state of separation from the power grid, is the control of frequency and voltage. With the increasing consumption of electricity in the world, the electricity industry is facing issues such as the high cost of building new power plants and the development of transmission, over-distribution and distribution networks, water and environmental concerns. In order to overcome these problems, increase the reliability of customer service and reduce congestion and losses in transmission and distribution lines, distributed and renewable energy sources are new and suitable options that have been introduced in the last two decades. ¬اند. In this research, a comprehensive management and control structure for a hybrid microgrid is proposed. Due to its multilevel structure and interaction with different parts of the microgrid, this system provides effective cooperation between distributed controlled products and renewable energy-based products; And with proper management, it uses the potentials and potential benefits of each equipment to meet the challenges of microgrids and maintain voltage and frequency in the range of nominal values. This interactive structure, on the one hand, greatly increases the reaction rate of the microgrid and prevents voltage and frequency deviation, and on the other hand, allows the use of distributed renewable energy-based generation sources in the microgrid. The proposed control system has been implemented by MATLAB / Simulink software on a hybrid microgrid with two parts AC and DC, implemented in the presence of distributed products based on renewable energy, and evaluated in various disturbances. Keywords: coordinated control; Microgrid; Frequency and voltage control; Scattered production sources; Renewable energy

Keywords: Keywords: coordinated control; Microgrid; Frequency and voltage control; Scattered production source