دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی نیرابادی، ۱۴۰۰

شیوه های تکمیلی مدیریت تامین سبز وتاثیر آن بر عملکرد زیست محیطی

چکیده افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی، تولیدکننده ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راهکارهایی در زمینه مدیریت زیست محیطی نموده است. رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تأمین کنندگان به تولیدکنندگان و در نهایت به مصرف کنندگان را در بر می گیرد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی شایستگی جمعی شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی و خارجی بر دو جنبه عملکرد محیطی: تاثیرهای محیطی و صرفه جویی در هزینه محیطی، می باشد. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان شایستگی جمعی مطرح شده است که دارای 4 مولفه «سیستم های مدیریت محیطی، طراحی زیست محیطی، کاهش منبع و شیوه های محیطی خارجی» است. جامعه آماری پژوهش حاضرتعداد شرکتهای صنعتی شهرستان نیشابور که تعداد 163 نفر بودند.تعداد 163 پرسشنامه از طریق لینک اینترنتی ارسال شد که تعداد 125نفر حاضر به پاسخگویی شدند و تعداد 5 نفر ناقص جواب دادد که در نهایت 120 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از دو روش کتابخانه ای و میدانی و پخش پرسشنامه استفاده شده است. پژوهش ما دارای 5 فرضیه بود که مورد آزمون قرار گرفت. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین و انحراف استاندارد میباشد که از نرم افزارSPSS استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری بانرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که ضریب استاندارد 52/0 نشان داد که بین مدیریت محیط داخلی و عملکرد زیست محیطی رابطه معنادار آماری وجود دارد. همچنین بین خرید سبز و عملکرد زیست محیطی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بین متغیر همکاری با مشتریان و عملکرد زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین همکاری با مشتریان و عملکرد زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نیز بین متغیر طراحی اکولوژیک(بوم شناسی) و عملکرد زیست محیطی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .در مجموع یافته ها حاکی از آن است که مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز منجر به عملکرد بهتر زیست محیطی می شوند؛لذا مدیران باید بر پیاده سازی مجموعه شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز تاکید کنند. کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین سبز، عملکرد زیست محیطی، مدیریت محیط داخلی

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین سبز، عملکرد زیست محیطی، مدیریت محیط داخلی

M.A. Thesis:

The complementarity of green supply chain management practices and the impact on environmental performance

Abstract Rising concerns about environmental warnings have forced manufacturers to try to implement environmental management solutions. The green supply chain management approach has received much attention as a comprehensive environmental management perspective that encompasses all flows from suppliers to producers and ultimately to consumers. The purpose of this study is to investigate the collective competence of domestic and foreign green supply chain management practices on two aspects of environmental performance: environmental impacts and environmental cost savings. Green supply chain management has been proposed as a collective competency that has four components: "environmental management systems, environmental design, resource reduction and external environmental practices." The statistical population of the study was the number of industrial companies in Neishabour, which was 163. There were 163 questionnaires sent via the Internet link, of which 125 were willing to answer and 5 were incomplete, and finally 120 questionnaires were analyzed. In the present study, two methods of library and field and questionnaire distribution have been used to collect the desired information. Our research had 5 hypotheses that were tested. Descriptive statistics include frequency and mean tables and standard deviation using SPSS software. At the inferential level, the structural equation model with PLS software has been used. The results showed that the standard coefficient of 0.52 showed that there is a statistically significant relationship between internal management and environmental performance. There is also a significant and positive relationship between green purchasing and environmental performance. There is a positive and significant relationship between customer variability and environmental performance. Also, there is a positive and significant relationship between cooperation with customers and environmental performance, and finally, there is a direct and significant relationship between the variable of ecological design (ecology) and environmental performance. In general, the results indicate that GSCM-mediated components lead to better environmental performance. Therefore, managers should pay attention to the implementation of GSCM practices. Keywords: Green Supply Chain Management, Environmental Performanc, Internal Environmental Management.

Keywords: Keywords: Green Supply Chain Management, Environmental Performanc, Internal Environmental Management