دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی وطن دوست، ۱۴۰۰

بررسی نقش طرحواره های ناسازگار بر آمیختگی شناختی، نشخوار فکری و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سبزوار.

هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش طرحواره های نا سازگار بر آمیختگی شناختی، ن شخوار فکری و بهزی ستی روان شناختی دان شجویان دان شگاه آزاد واحد سبزوار بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا از نوع تحقیقات همب ستگی بود. جامعه ی تحقیق کلیه دان شجویان دان شگاه آزاد ا سبمی واحد سبزوار که در سال تحصیلی 1398 - 99 م شغول تحصیل ه ستند، شامل 6100 نفر بود. تعداد اعضااای نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه و بر مبنای اسااتفاده از فرمول کوکران 360 نفر بر آورد شااد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. برای این کار ابتدا لیست رشته های موجود در دانشگاه تهیه شده، سپس از لیست فهرست شده به طور تصادفی 10 رشته و از هر رشته دو کبس انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرحواره )یانگ، 1998 (، پرسشنامه نشخوار فکری )بالاری نژاد و هکاران، 1388 (، پرسشنامه آمیختگی شناختی ) CFQ (، و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف )فرم کوتاه 18 سوالی( بود. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که: طرحواره های ناسازگار در آمیختگی شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سبزوار نقش پیش بینی کننده دارد) 153 / 0 r2 =(. طرحواره های ناسازگار در ن شخوار فکری دان شجویان دان شگاه آزاد واحد سبزوار نقش پیش بینی کننده دارد) 109 / 0 r2 =(.طرحواره های نا سازگار در بهزی ستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سبزوار نقش پیش بینی کننده دارد ) 155 / 0r2 .)=

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها: طرحواره های ناسازگار، آمیختگی شناختی، نشخوار فکری، بهزیستی روانشناختی.

M.A. Thesis:

The role of maladaptive schemas on cognitive, intellectual rumination and psychological well-being of students of Sabzevar Azad University.

The aim of this study was to investigate the role of maladaptive schemas on cognitive integration, rumination and psychological well-being of students of Sabzevar Azad University. This research was applied in terms of purpose and correlational research in terms 109 of implementation method. The research population of all students of Islamic Azad University, Sabzevar Branch, who are studying in the academic year 1398-99, included 6100 people. The number of sample members in this study was estimated according to the size of the population and based on the use of Cochran's formula 360 people. Cluster sampling method was used to select the sample. To do this, first the list of courses available in the university was prepared, then 10 courses were randomly selected from the list and two classes from each course. The research instruments included Schema Questionnaire (Young, 1998), Ruminant Questionnaire (Bagherinejad et al., 2009), Cognitive Integration Questionnaire (CFQ), and Reef Psychological Well-Being Scale (18-item short form). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression tests. The results showed that: maladaptive schemas have a predictive role in cognitive integration of students of Sabzevar Azad University (r2 = 0.153). Incompatible schemas have a predictive role in the rumination of students of Sabzevar Azad University (r2 = 0.109). Incompatible schemas have a predictive role in the psychological well-being of students of Sabzevar Azad University (r2 = 0.155). .

Keywords: Keywords: Maladaptive schemas, cognitive fusion, rumination, psychological well-being