دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رباب مهری، ۱۳۹۹

رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت روانی دانش آموزان کلاس های چند پایه ششتمد

????/???? هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین آموزش شناختی و راهبردهای فراشناختی با سلامت روان در مدارس ابتدایی چند پایه در ششم - سایپرز ، باشگاه دانش حومه شهر. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر توصیفی کاربردی است ماهیت توصیفی جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان چند پایه است کلاسهای مدرسه ابتدایی (اول تا ششم) در حومه شهشتمد ، که 130 مطابق جدول مورگان و در تعداد طبقه بندی شده نسبتاً تصادفی 97 (57 دختر) و 40 پسر) انتخاب شدند و پرسشنامه ای بین آنها توزیع شد. داده ها ابزار جمع آوری (پرسشنامه استراتژیهای یادگیری کرم (2002) و دیوید گلدبرگ پرسشنامه سلامت روان (1972) داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شد. برای توصیف از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) استفاده شده است داده. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش های آماری استنباطی و توصیفی استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای بررسی میانگین از روش آمار توصیفی استفاده شد و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در پیش آزمون و پس آزمون کنترل و گروه های آزمایشی. آزمون کوواریانس. نتایج نشان داد که مقدار قابل توجهی وجود دارد رابطه بین آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت روان در کلاسهای چند پایه کلاس ششم در حومه شهر. واژه های کلیدی: رفتار سازمانی مثبت ، پشتیبانی سازمانی ادراک شده ، خلاقیت ، سرمایه فکری ، مدیران.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Teaching Cognitive and Metacognitive Strategies with Mental Health in Multi-Grade Primary School Suburbs

The aim of this study was to investigate the relationship between teaching cognitive and metacognitive strategies with mental health in multi-grade elementary schools in the sixth suburb. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive nature. The statistical population includes all students in the multi-grade classes of elementary school (first to sixth) in the suburbs of Sheshtamd, of which 130, according to Morgan table and in a relatively random stratified number of 97 (57 girls) And 40 boys) were selected and a questionnaire was distributed among them. Data collection tools (Worm Learning Strategies Questionnaire (2002) and David Goldberg Mental Health Questionnaire (1972)) Data were analyzed using SPSS software version 20. Descriptive statistics indicators (mean and standard deviation) have been used to describe the data. In order to analyze the data, inferential and descriptive statistical methods have been used to analyze the data. Descriptive statistics method was used to examine the mean and standard deviation of research variables in pre-test and post-test of control and experimental groups. Covariance test. The results showed that there is a significant relationship between teaching cognitive and metacognitive strategies with mental health in the multi-grade classes of the sixth grade in the suburbs. Keywords: Positive Organizational Behavior, Perceived Organizational Support, Creativity, Intellectual Capital, Managers.

Keywords: