دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سارا ابارشی، ۱۴۰۰

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی مدیران آموزشی نسبت به خسارات مالی و جانی دانش آموزان

یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی و گاهی روحی است که به سبب حوادث مختلفی برای دانش آموزان اتفاق می افتد. علاوه بر اتفاقاتی که ناشی از عدم امکانات است، گاهی حوادثی روی می دهد که متصدیان آموزش و پرورش در آن دخیل هستند و ممکن است ناشی از بی مبالاتی، بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد در این صورت در بیشتر موارد مسئولیت متصدی آموزش و پرورش مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و او مسئول جبران خسارت است. متاسفانه در محاکم قضایی رویه واحدی در رسیدگی به حوادث روی داده مربوط به آموزش و پرورش وجود ندارد و بسیاری از آرای صادره با هیچ یک از منابع قانونی حتی عدالت قضایی هم خوانی ندارد در این پایان نامه سعی بر آن شده که با بررسی مسئولیت مدنی متصدیان آموزش و پرورش چگونگی جبران خسارت مورد بررسی قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal examination of civic responsibility of educational managers for financial and life damage of students

This study is aiming to identify legal responsibility the government have for compensating for the loss students suffer. It has been attempting to find an answer to the following question, “What is the government legal responsibility like for compensating for the loss students suffer according to the the present laws in Iran's judicial system, considering students' and parents' responsibility, as well as school authorities' responsibility, regarding the growing rate of accidents and developing the concept of legal responsibility. This research is a descriptive one based on collecting data on cards. One of the most significant findings in this study is the responsibility based on non-guilt system, which has been fashionable in diverse legal systems, although legal systems have different views. No single theory can be found in legal responsibility bases to compensate for complete loss. However, in some Iran's legal laws it is possible to find government's taking responsibility in some cases. Since government's legal responsibility has no single base, due to public responsibility and owing to a burden of government responsibility, generally, the principle of compensating for full loss claims that where there is compliance among people, a citizen because of committing a crime is considered guilty, and the opposite side due to authority, control and supervision that has on the citizen must be judged responsible since the penalty of claiming authority over others means taking responsibility for their actions, and the government on behalf or their public have to provide the compensation. What causes the government to provide compensation for students' loss is wisdom and forethought the government should have had to maintain discipline in general education, protect students, and provide health for them. Therefore, the government is responsible for accidents happening to students

Keywords: legal responsibility, accidents, government, compensating for loss