دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بیتا رحیمی، ۱۳۹۹

رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و کیفیت رابطه ی والد فرزندی با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی و کیفیت رابطه والد فرزندی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1399 - 1398 بود، که از بین آنها تعداد 78 نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی همبستگی با هدف کاربردی بود. برای گردآوری - اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد )مقیاس اشتیاق تحصیلی اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی - فردریکز، بلومنفیلد، پاریس ) 2004 (؛ پرسشنامه رابطه والد فرزندی فاین، ارمورلند و اندروشوبل ) 1989 ) و پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن ) 1981 (( استفاده شد که روایی و پایایی آنها نیز در تحقیق بررسی و تایید شد. نتایج تحلیل و تجزیه داده ها نشان داد که کیفیت زندگی در مدرسه و کیفیت رابطه والد فرزندی با میزان اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه ی معناداری دارد. یعنی اگر در محیط مدرسه شرایط مناسبی مهیا شود دانش آموزان هم به مدرسه علاقه مند می شوند و با جدیت به درس خواندن ادامه می دهند. همچنین اگر در محیط خانواده رابطه دوستانه ای بین والدین و فرزندان ایجاد شود دانش آموزان از نظر امنیت و محبت سیراب می شوند و در محیط مدرسه فقط به درس خواندن فکر می کنند.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: کیفیت زندگی در مدرسه، اشتیاق تحصیلی، رابطه والد فرزندی،سبزوار.

M.A. Thesis:

The relationship between quality of life in school and quality of parent-child relationship with academic achivement in Eighth grade student's of sabzevar city

The aim of this study was to investigate the relationship between quality of life and quality of parent-child relationship on students' academic achievement. The statistical population of this study included all high school students in Sabzevar in the academic year 2020-2019, from which 78 people were selected using Cochran's formula by simple random sampling. The research method was descriptive-correlation with applied purpose. To collect information from standard questionnaires (Academic Passion-Behavioral, Emotional and Cognitive Passion Scale Frederick, Bloomfield, Paris (2004)) That their validity and reliability were also reviewed and confirmed in the research. The results of data analysis showed that the quality of life in school and the quality of the parent-child relationship has a significant relationship with students' academic achievement. That is, if the conditions are right in the school environment, students will be interested in school and will continue to study seriously. Also, if there is a friendly relationship between parents and children in the family environment, students will be watered down in terms of security and love, and in the school environment, they will only think about studying.

Keywords: KeyWords: Quality of life in school, academic motivation, parent-child relationship