دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسیبه رضائی، ۱۳۹۹

رابطه ی استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی با اختلال اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی انجام شده است. - 1318 تشکیل دادند که تعداد آنها 216 جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار در سال 11 بود که از بین آنها تعداد 161 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از پرسشنامه استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی. داده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ویراست 23 از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که استقلال عاطفی وکفایت اجتماعی می توانند به طور معنی دار اضطراب اجتماعی را پیش بینی کنند همچنین رابطه مولفه های فردیت و عدم وابستگی با اضطراب اجتماعی مثبت و از نظر آماری معنی دار است . ولی رابطه مولفه غیر ایده آل بودن با اضطراب اجتماعی اولاً منفی و ثانیاً از نظر آماری معنی دار نیست و رابطه استقلال عاطفی هم با اضطراب اجتماعی مثبت است ولی از نظر آماری معنی دار نیست. رابطه کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی اولاً منفی و ثانیاً از نظر آمار معنیدار است، هم چنین رابطه مولفه های رفتاری و انگیزشی کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی از نظر آمار معنی دار است که در مورد مولفه رفتاری و این رابطه منفی و در مورد انگیزشی رابطه مثبت است . ولی مولفه های شناختی و هیجانی با اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری ندارند.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها : استقلال عاطفی ، کفایت اجتماعی، اختلاف اضطراب اجتماعی

M.A. Thesis:

The relation ship between emotional independence and social competence with social anxiety disorder secondary high school girl students in sabzevar city

The aim of the present research was to investigate the relationship between emotional independence and social adequacy with social anxiety. The statistical population of the research consisted of all female high school students in Sabzevar City in 2019-2020. They were 296 individuals, 160 of whom were selected as the research sample through simple random sampling. Information collection tools were Emotional Independence, Social Adequacy and Social Anxiety Disorder Questionnaires. Data analysis was conducted using SPSS software version 23 through Pearson correlation and multivariate regression. The results showed that emotional independence and social adequacy can significantly predict the social anxiety. Also, the relationship between individuality components and non-dependence is positive and statistically significant with social anxiety, but the relationship between the non-ideality component and social anxiety is firstly negative and secondly statistically non-significant, and the relationship between emotional independence and social anxiety is positive but non- significant statistically. The relationship between social adequacy and social anxiety is firstly negative and secondly significant statistically. Also, the relationship between motivational and behavioral components of social adequacy and social anxiety is statistically significant which is negative about the behavioral component and positive about the motivational one. However, emotional and cognitive components have no significant relationship with social anxiety.

Keywords: Keywords: Emotional Independence, Social Adequacy, Social Anxiety Disorder.