دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی موید، ۱۳۹۹

مدیریت آموزشی در سیره ائمه ی معصومین (ع)

مدیریت در علوم انسانی رابطه بسیار نزدیکی بافرهنگ دارد به گونه‌ای که با اندک تأملی می‌توان نقش فرهنگ را در جای جای آن مشاهده کرد. به همین دلیل فرهنگ‌های گوناگون برای خود مدیریت های متفاوتی را اقتضا می‌کنند. مدیریت ژاپنی، مدیریت آمریکایی، مدیریت کره‌ای و ... نمونه‌هایی از این قبیل می‌باشند که متناسب بافرهنگ خود شکل گرفته است. از سوی دیگر برخی پیشوایان دینی ما در عصر خود مدتی زمام دار جامعه اسلامی‌بوده و مدیریت کلان جامعه آن روز را به عهده داشتند انمه ی معصومین (ع) به طور حتم دارای اصول و شیوه های خاصی در چگونگی اداره جامعه بودند که می‌تواند الگوی مدیران مسلمان قرار بگیرد. این پژوهش به بررسی "مدیریت آموزشی در سیره ائمه معصومین (ع) پرداخته و از نظر نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و از طریق مطالعه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جامعه پژوهش را منابع اسلامی مرتبط تشکیل داده و نمونه آماری پژوهش مطالبی است که پژوهشگر به لحاظ بضاعت علمی و موقعیتی توانسته استفاده کند. این تحقیق شامل پنج فصل می‌باشد در فصل اول کلیات بیان گردیده در فصل دوم ضمن تعریف اصطلاحات اهداف سازمان آموزشی، ویژگی‌های مدیریت و رهبری آموزشی و وظایف مدیریت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم روش پژوهش جامعه و نمونه آماری، روش اجرا، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و طرح پژوهش بیان شده است. در فصل چهارم ضمن نتیجه گیری و پرسش به سوالات پژوهش به نتایج تحقیق نیز اشاراتی شده است. در فصل پنجم نیز به بررسی محدودیت های پژوهش پرداخته شده و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی محقق نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: مدیریت، مدیریت آموزشی، سیره ی ائمه‌ی معصومین (ع)

M.A. Thesis:

Educational management in the life of the Imams

Management in the humanities has a very close relationship with culture, so that with a little reflection, the role of culture can be seen everywhere. For this reason, different cultures require different managements for themselves. Japanese management, American management, Korean management, etc. are examples of this that have been formed in accordance with their culture. On the other hand, some of our religious leaders in their time were the rulers of the Islamic society for some time and were in charge of the general management of the society of that day. To be placed. This research examines "educational management in the life of the Imams (AS) and is descriptive, analytical and applied in terms of type and has been done through library study. The research community consists of relevant Islamic sources and the statistical sample of the research is The researcher has been able to use in terms of scientific wealth and situation.This research consists of five chapters. In the first chapter, generalities are expressed. Third, the community research method and statistical sample, implementation method, information analysis method and research plan are stated.In the fourth chapter, in addition to concluding and asking research questions, references are also made to the research results.In the fifth chapter, the limitations are examined. The research is discussed and practical and research suggestions of the researcher are also presented.

Keywords: management, educational management, the life of the Imams (as)