دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ازاده زعفرانیه، ۱۳۹۹

بررسی اثر تخلف از شرط ضمنی در قرارداد های مالی و غیر مالی

تخلّف از شرط ضمنی، به مشروط له حقّ فسخ می دهد، اتّفاق نظر هست و اختلاف، عمدتاً به این گزاره بازگشت دارد که توازن عرفی میان ارزش عوضین (غبنی نبودن)، شرط ضمنی عرفی و ارتکازی در همه عقود معاوضی غیر مسامحی یا در خصوص عقد بیع است. چنانچه دیدگاه تخلّف از شرط ضمنی یا تخلّف از وصف برگزیده شود، اثر حقوقی، خیار خواهد بود و التزام به تعدیل در این صورت، دشوار می نماید؛ زیرا ضمانت اجرای فقهی تخلّف شرط یا وصف، حقّ فسخ می باشد. همچنین تخلف از شرط ضمنی در قراردادهای مالی می تواند در انواع شرط ضمنی عرفی یا شرط ضمنی ارتکازی ایجاد گردد. شرط ضمنی داخل در مفاد قرارداد تلقی شده و هیچ یک از طرفین حق تخلف و تخطی از مفاد آن شرط ضمنی را نخواهد داشت. علم حقوقی ایجاب کرده که از باب توسل به ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمنی در قراردادهای مالی، برای متعهدله حق فسخ قرارداد را قائل شده حتی اگر هنوز موعد اجرای قرارداد فرا نرسیده باشد. اگر شرط ناظر به یکی از مواردی باشد که جنبه اساسی دارد، دیگر نمی توان در تسری باطل شدن شرط به عقد تردید نمود. همچنین استثنائی بودن حق فسخ به دلیل تخلف از تعهد، به وضوح در مبحث شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: تخلف ، شرط ضمنی، قرار داد های مالی ، قراردادهای غیر مالی، خیار

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Implicit Condition on Financial and Non-Financial Contracts

Abstract Violation of the implicit condition terminates the conditional right, there is a consensus, and the dispute mainly goes back to the proposition that the customary balance between the value of the exchange (not cheating), the customary implicit condition and the association in all non-tolerant exchange contracts or It is a contract of sale. If the view of violation of the implicit condition or violation of the description is chosen, the legal effect will be optional and it will be difficult to commit to adjustment in this case; Because the guarantee of jurisprudential implementation is the right to terminate the violation of the condition or description. Violation of the implicit condition in financial contracts can also occur in various types of customary implicit condition or implicit associative condition. The implicit condition is considered in the provisions of the contract and neither party has the right to violate the provisions of that implicit condition. Legal science has required that in order to guarantee the implementation of the violation of the implicit condition in financial contracts, the obligor has the right to terminate the contract, even if the contract has not yet expired. If the condition refers to one of the cases that has a fundamental aspect, it can no longer be doubted that the condition is invalidated. Also, the exception of the right of termination due to breach of obligation is clearly seen in the issue of conditions under the contract in Iranian civil law.

Keywords: Keywords: Infringement, Implicit condition, Financial contracts, Non-financial contracts, Cucumber