دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: داود خورشاهیان، ۱۳۹۹

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ، ساختار مالکیت و مشکلات نمایندگی

تصمیمهای مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکتها نزد موسسههای تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه میتواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب بهمنظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر ساختار سرمایه با در نظر گرفتن نقش تعدیلی مشکلات نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد . این پژوهش برای یک دورهی 5 ساله بین سالهای 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونهی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمع آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین تحقیق و توسعه و ساختار سرمایه رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. با توجه به اینکه معیار ساختار سرمایه در این پژوهش اهرم مالی است، لذا شرکتهایی که در آنها تحقیق و توسعه بیشتری انجام میگردد، لذا نیاز به منابع مالی بیشتری برای انجام تحقیق و توسعه دارند، که از راههای تامین مالی میتوان به تامین مالی خارجی و از جمله اهرم مالی اشاره نمود. از طرفی بین تحقیق و توسعه و مشکلات نمایندگی رابطهی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می- باشد. شرکتهایی که تحقیق و توسعه بیشتری انجام میدهند، در آنها مشکلات نمایندگی کاهش مییابد. از آنجا که معیار مشکلات نمایندگی، مالکیت مدیریتی است، لذا تحقیق و توسعه بیشتر منتج به کاهش مالکیت مدیریتی میگردد. همچنین مشکلات نمایندگی ارتباط بین تحقیق و توسعه و ساختار سرمایه را تعدیل میکند، و ارتباط نیز منفی و معنادار میباشد.

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی؛ سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه ساختار سرمایه مشکلات نمایندگی -

M.A. Thesis:

R&D Investment٫ Capital Structure٫ and Agency Conflict

Decisions related to the structure of capital will play an effective role in the efficiency and credibility of companies with investment institutions, and as a result, understanding the theory of capital structure can allow managers to achieve the desired capital structure to maximize shareholder wealth. The main purpose of this study is to determine the impact of investment in research and development on capital structure by considering the role of adjusting agency problems in the Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a five-year period between 1993 and 1997. Sample information of the studied companies was analyzed and analyzed after reviewing the availability of their information by collecting with the help of Excel classification software and with the help of Iveoz software. The research results showed; There is a positive relationship between research and development and capital structure, and this relationship is significant. Given that the criterion of capital structure in this research is financial leverage, so companies in which more research and development is done, therefore, need more financial resources to conduct research and development, which can be financed by foreign financing and He mentioned financial leverage. On the other hand, there is a negative relationship between research and development and agency problems, and this relationship is also significant. Companies that do more research and development reduce agency problems. Since the criterion for agency problems is managerial ownership, further research and development will result in a reduction in managerial ownership. Representative problems also moderate the relationship between research and development and the structure of capital, and communication is negative and significant.

Keywords: Keywords; Investment in research and development - capital structure - agency problems