دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: داود خورشاهیان، ۱۳۹۹

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ، ساختار مالکیت و مشکلات نمایندگی

یکی از اصلی¬ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت¬های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می¬توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریه¬های مدرن ساختار سرمایه را می¬توان از مقاله اولیه مودیلیانی و میلر دانست که اظهار کردند تحت شرایط خاص( وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه¬های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه¬)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. که البته در پژوهش¬های بعدی آن¬ها به اهمیت ساختار سرمایه در تعیین ارزش شرکت¬ها اشاره نمودند. تصمیم¬گیری در رابطه با ساختار سرمایه و تجزیه و تحلیل تجربی آن و انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد و امری بسیار مشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می¬تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند (رامشه و همکاران، 1396).

کلیدواژه‌ها: تعیین اثر تعدیلی مشکلات نمایندگی بر رابطه‌ی بین تحقیق و توسعه و ساختار سرمایه

M.A. Thesis:

R&D Investment٫ Capital Structure٫ and Agency Conflict

One of the most important decisions of financial managers in public joint companies is to determine the composition of debt and shares that these decisions must be adopted to maximize shareholders ' wealth. The traditional view of capital structure was based on this theory which can be increased by using leverage. But the beginning of modern theories of capital structure can be of the original article of Mudinani and Miller, who stated that under certain conditions (the existence of the full competition market, lack of tax on income, the absence of the costs of fractures and agents, the existence of information symmetry among the capital market activists), the value of independent company Capital structure. Of course, in subsequent research, the importance of capital structure in determining the value of the companies noted. Decision making in relation to capital structure and its empirical analysis and selection between the debt and equity of the institution depends on the specific characteristics of the institute and it is highly difficult to understand the theory of capital structure can give managers this possibility to maximize the structure of optimal capital in order to maximise Affiliate Wealth achieved (Ramesheh et al., 1396).

Keywords: Determining the effect of the daily problems representing the relationship between R & D and cap