دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی مغنی زاده ترشیزی، ۱۳۹۹

جبهه گیری مدیریت و مدیریت سود واقعی

پژوهش توصیفی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جبهه‌گیری مدیریت با مدیریت سود واقعی شرکت‌ها انجام شد. با توجه به جامعه آماری، نمونه 115 شرکتی به کمک روش حذفی سیستماتیک و انجام نمونه‌گیری تصادفی از میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 انتخاب شد. از سه معیار، دوگانگی پست مدیرعامل، مالکیت مدیریتی و بیش اعتمادی مدیریت به‌عنوان ویژگیهای جبهه‌گیری مدیریت و برای محاسبه مدیریت سود واقعی از مدل رویچودهری (2006) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به‌طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است بین دوگانگی مدیرعامل و مدیریت سود واقعی رابطه‌ی معناداری وجود دارد ;به عبارتی رئیس هیئت‌مدیره نقش اساسی در نظارت بر کار مدیرعامل دارد. اگر دو موقعیت شغلی ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل هم‌زمان به فرد واحدی واگذار شود، نظارت هیئت‌مدیره بر مدیرعامل به‌صورت مؤثری اعمال نشده حق نظارت و حاکمیت هیئت مزبور مورد مصالحه قرار خواهد گرفت. بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود واقعی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد؛ به عبارتی اگر مدیران شرکت‌ها، سهامدار باشند برای انحراف از هدف حداکثر سازی ثروت سهامداران، تمایل کمتری خواهند داشت؛ که نشان می‌دهد مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. بین ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد (بیش اعتمادی مدیریت) و مدیریت سود واقعی رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که مدیران بیش اعتماد در نتیجه ی این باور که آن‌ها اطلاعات ویژه‌ای در اختیار دارند (که دیگران ندارند)، دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودها و جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری خود را بیش از حد تخمین می‌زنند و چشم‌انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: مالکیت مدیریتی، مدیریت سود واقعی، جبهه‌گیری مدیریت

M.A. Thesis:

managerial Entrenchment and Real Earnings Management

Abstract This descriptive study was conducted to investigate Managerial Entrenchment and Real Earnings Management of firms. According to the statistical population, a sample of 115 companies was selected from among the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1396 using a systematic elimination method and random sampling. Three criteria:CEO duality, managerial ownership and management overconfidence have been used as characteristics of equal management Entrenchment and to calculate real profit management, Roichhodhari (2006) model has been used. Multiple cross-sectional regression was used to test the research hypotheses. In general, the results indicate that there is a significant positive relationship between CEO duality and real profit management; There is no significant relationship between managerial ownership and real profit management and there is a significant negative relationship between oversupply risk (management overconfidence) and real profit management.

Keywords: Keywords: Management Ownership real profit management, Managerial Entrenchment